Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podzieliła mieszkańców gminy na lepszych i gorszych!

W dniu 30 marca 2018 r. Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podczas Sesji , między innymi uchwałami , próbowała poprawić błąd Burmistrza, o którym pisaliśmy kiedy to Burmistrz chciał obciążyć część mieszkańców gminy opłatami za worki na odpady. Pisaliśmy o tym na portalu Echo Powiatu Kamieńskiego w dniu 22.01.2018 r. w artykule  “Afera śmieciowa w Gminie Kamień Pomorskim! Nielegalny pobór należności za worki na odpady segregowane!”

Pisaliśmy wtedy w naszym artykule, że “Zgodnie z uchwałą nr XXIV/237/16 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 lipca 2016 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami Komunalnymi, w  § 5 w/w uchwały Rada ustanowiła: „W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kamień Pomorski wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, a właściciel zapewni utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.”     

Jak widać, po uchwale Rady Miejskiej z 30 marca 2018 r. Burmistrz i Rada poszli po rozum do głowy  i w uchwale z lipca 2016 roku dokonali drobnej zmiany.

Obecnie interesujący nas zapis w zmienionej przez Radę Miejską uchwale brzmi:

2.§ 5 otrzymuje brzmienie :

  1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kamień Pomorski wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, a właściciel zapewni utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.
  2. Worki na odpady segregowanena terenie Gminy Kameń Pomorski będą udostępniane odpłatnie.

Sprawa opłaty za worki na odpady segregowane jest kontrowersyjna. Dlaczego za worki na odpady segregowane mają płacić mieszkańcy małych miejscowości leżących na terenie gminy Kamień Pomorski a opłat takich nie płacą np.  mieszkańcy bloków w Kamieniu Pomorskim? Czyżby Burmistrz wprowadził podział mieszkańców gminy na lepszych i gorszych? Na pierwszy rzut oka tak by mogło wyglądać. Jednak po konsultacjach z naszymi prawnikami i doradcami proponujemy wszystkim mieszkańcom gminy Kamień Pomorski proste rozwiązanie. Zamiast kupować worki na odpady segregowane wystarczy przesłać do Burmistrza Kamieńskiego prosty wniosek, którego treść publikujemy poniżej. I spokojnie czekać. Jeśli po przesłaniu wypełnonego przez Was wniosku burmistrz nie dostarczy Wam pojemników na odpady segregowane, do czego jest zobowiązany w punkcie 2.§51 cytowanej wyżej  uchwały, będziecie wtedy  mieli pełne prawo wystąpić do Sądu z roszczeniem zwrotu wpłaconej przez Was opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z niewywiązaniem się z nałożonych przez Radę Miejską na Burmistrza obowiązków.

Z zapisów tego punktu wynika jednoznacznie, że: W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kamień Pomorski wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, a właściciel zapewni utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

Przepis ten wynika wprost z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie Art.6r.ust. 1. stanowi: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi  dochód gminy.

Zaś ust 2. stanowi:  Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Waldemar Taranowicz

Wzór wniosku – do wypełnienia

 

……………………………………………                                                                                …………………………………………………

Nazwisko i imię właściciela nieruchomości                                                     Miejscowość, data wypełnienia wniosku

………………………………………………

Miejscowość, ulica nr domu

Gmina Kamień Pomorski

                                                              Pan Stanisław Kuryłło

                                                 Burmistrz Kamienia Pomorskiego

                                                                 Wniosek               

Szanowny Panie Burmistrzu

Zgodnie ze złożoną w ………………………………….. deklaracją o wysokości opłat za                                                       data złożenia ostatniej deklaracji

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadeklarowałem zbieranie i segregowanie odpadów  komunalnych.

W związku z tym, że do dna dzisiejszego nie otrzymałem do swojej dyspozycji pojemników do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych wnoszę               o niezwłoczne przekazanie mi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  Obowiązek ten wynika z § 5 Uchwały nr XXIV/237/16 Z DNIA 16 LIPCA 2016 r. w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresie świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nie otrzymania pojemników do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania, wystąpię na drogę sodową o zwrot opłacanej przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia obowiązywania wyżej wymienionej uchwały.

…………………………………………………………….

Nazwisko i imię oraz podpis osoby składającej wniosek

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *