Projekt ustawy dotyczący odebrania możliwości przyjmowania mandatów – stanowisko ruchu Polska 2050

Ruch Polska 2050 stanowczo potępia kolejny atak na konstytucyjne prawa człowieka i obywatela autorstwa Zjednoczonej Prawicy i wzywa
rządzących do wycofania się z procedowania tego prawa.  Projekt   zmian w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.s.w.) można zasadniczo streścić prosto: policjant przestanie być „stróżem prawa”, a stanie się „sędzią w granatowym mundurze.” Polska zaś robi kolejny krok w kierunku państwa policyjnego.  Władza próbuje strachem wymusić na obywatelach odstąpienie od realizacji ich prawa do
manifestowania własnych poglądów .-  mówi Hanna Gill-Piątek, posłanka ruchu Polska 2050
Te wszystkie zmiany spowodują, że obywatele zaczną regularnie bać się policji i strażników gminnych, których władza na ulicach miast i wsi
zdecydowanie wzrośnie. Nie budzi wątpliwości, że ta żenująca inicjatywa ustawodawcza ma na celu przede wszystkim wymuszenie
skutecznego nakładania mandatów na obywateli w związku z „przeciwdziałaniem” epidemii, których bezprawność coraz częściej
stwierdzają sądy. –  dodaje Hanna Gill-Piątek
Eksperci prawni ruchu Polska 2050, stwierdzają, że projekt narusza następujące konstytucyjne normy: zasadę demokratycznego państwa
prawnego (art. 2 Konstytucji RP);    zasadę domniemania niewinności (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP) ,  prawo do sprawiedliwego i jawnego
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 46 Konstytucji RP).
Ruch Polska 2050 uważa, że prawo może zagrozić istocie demokracji, jaką jest prawo do wyrażania własnych poglądów ponieważ po
wprowadzeniu zmiany wielu obywateli rezygnowałoby z „narażania się” władzy, np. poprzez udział w manifestacjach Ponadto projekt został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów, a nie przez Radę Ministrów, bez żadnych konsultacji społecznych oraz oceny
skutków wprowadzenia regulacji.  Posłanka Ruchu Polska 2050 Hanna Gill-Piątek będzie głosowała za odrzuceniem projektu w całości.
W załączniku przesyłam stanowisko ruchu Polska 2050
Pozdrawiam,

————————
Dobrosława Gogłoza
media@holownia2020.pl
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050
+48 514 048 867
————————
2021.01.11 Projekt ustawy dotyczący odebrania możliwości przyjmowania mandatów – stanowisko ruchu Polska 2050
Informacja prasowa
Warszawa, 11.01.2021
Ruch Polska 2050 stanowczo potępia kolejny atak na konstytucyjne prawa człowieka i obywatela autorstwa Zjednoczonej Prawicy i wzywa rządzących do wycofania się z procedowania tego prawa. …
https://media.polska2050.pl/aktualnosci/630123/projekt-ustawy-dotyczacy-odebrania-mozliwosci-przyjmowania-mandatow-stanowisko-ruchu-polska-2050

To top