Olgierd Geblewicz sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów

Transgraniczne zagrożenia zdrowia, zapobieganie i kontrola chorób, bezpieczeństwo obywateli w epoce COVID – to problemy, którymi żyje świat, Europa, Polska, miasta i regiony. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego został sprawozdawcą opinii EKR do dwóch ważnych „zdrowotnych” rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Podczas posiedzenia komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów, Marszałek Olgierd Geblewicz został wyznaczony sprawozdawcą opinii ustawodawczej dotyczącej rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia [COM (2020) 727] i rozszerzenia mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) [COM (2020) 726]. Oba rozporządzenia, połączone w jednej opinii EKR-u, zostały opublikowane 11 listopada przez Komisję Europejską.

Pierwszy wniosek przewiduje silniejsze i bardziej kompleksowe ramy prawne, w których Unia może szybko reagować i zapoczątkować wdrożenie środków w zakresie gotowości i reagowania na transgraniczne zagrożenia zdrowia w całej UE. Drugi wniosek wzmacnia mandat ECDC w zakresie nadzoru, gotowości, wczesnego ostrzegania i reagowania w ramach wzmocnionych ram bezpieczeństwa zdrowia UE.

Skuteczna współpraca transgraniczna w dziedzinie opieki zdrowotnej oznacza większe bezpieczeństwo obywateli po obu stronach granicy oraz lepsze wykorzystanie sprzętu, zasobów i personelu medycznego – wyjaśnia marszałek Olgierd Geblewicz. – Dzięki wspólnemu projektowi polsko-niemieckich regionów pod nazwą „Telemedycyna”, realizowanemu w ramach programu Interreg, na granicy polsko-niemieckiej istnieje również możliwość konsultacji z lekarzami w trudnych przypadkach medycznych. Jednak obecny kryzys pokazał, że nadal istnieje wiele barier, które musimy pokonać – przyznaje marszałek województwa.

W uwagi na kryzys wywołany COVID-19 opinia do wspomnianych rozporządzeń będzie jedną z najważniejszych w zbliżającym się roku. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przyjęta podczas majowej sesji plenarnej EKR.

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym złożonym z przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Ostatnie posiedzenia EKR zdominował temat COVID-19, problem odporności państw i regionów UE na kryzys epidemiczny. Szukano odpowiedzi na pytania o skuteczność procedur decyzyjnych i sprawność unijnych instytucji w reagowaniu na zagrożenia zdrowotne. Podkreślano potrzebę wzmocnienia roli samorządów w UE.

Olgierd Geblewicz jest przewodniczącym frakcji EPP w Europejskim Komitecie Regionów. W EKR działa od 2011 roku. Zasiada w dwóch komisjach: Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) oraz Zasobów Naturalnych (NAT)

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Biuro Prasowe

To top