Ogłoszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4.
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie:

1) Celu ogólnego – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.
2) Celu szczegółowego – 1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
3) Przedsięwzięcia – 1.1.2. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 r.
Limit środków w naborze: 500 000,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 100 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) N r 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (WE) nr 2328, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 80% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.
4) Przedsięwzięcia – 1.1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 r.
Limit środków w naborze: 390 000,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 100 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.

1) Cel ogólnego – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
2) Cel szczegółowego – 2.1. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 r.
3) Przedsięwzięcia – 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r.
Limit środków w naborze: 204 000 ,00 zł.
Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 50 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:
• jest w interesie zbiorowym, lub
• ma zbiorowego beneficjenta, lub
• projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym;
poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak
nie więcej niż 50 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.

Termin składania wniosków od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 15 marca 2023r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów, w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00.
Szczegółowe informacje: www. rlgdpz.pl/ AKTUALNOŚCI, biuro@rlgdpz.pl, tel. 914436155, tel. kom. 603452988, Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów.

INFORMACJA DODATKOWA
ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIU W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO PANDEMIĄ COVID – 19

1. Do Biura Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.
2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie zabezpieczony w miejscu bezpośrednio przed wejściem do Biura Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.
3. W trakcie składania wniosku o dofinansowanie obowiązuje maseczka ochronna zasłaniająca usta i nos.
4. Do dyspozycji w miarę indywidualnych potrzeb będą zabezpieczone rękawiczki gumowe jednorazowe.
5. Zaleca się posiadanie swojego długopisu. W wypadku jego braku będą zabezpieczone długopisy jednorazowe.
6. Osoby, które stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, ogólne osłabienie lub złe samopoczucie proszone są o zaniechanie bezpośredniego składania wniosków.

To top