06-03-2016 » Kamień Pomorski

Kto może skorzystać z programu 500 plus?

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze aspekty związane z uzyskaniem świadczenia wychowawczego w ramach programu 500 plus. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
1. Dla kogo?
Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko.
Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Małżeństwo, które w grupie do 18 lat ma jedno dziecko i jeżeli ma dochód powyżej 800 zł na osobę w rodzinie, to świadczenie zostaje utracone. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia.
Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego. Będą mogły więc z niego skorzystać także osoby zamożne.
2. Od kiedy?
Świadczenia wychowawcze mają być przyznawane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku.
3. Co zrobić, aby otrzymać 500 zł?
Świadczenie wychowawcze w gminie Golczewo będzie obsługiwane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina Golczewo otrzymała dotacje na ten cel w kwocie 2 371 896 zł. Kwota ta jednak będzie weryfikowana w zależności od ilości wypłacanych świadczeń.
W sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie będą realizować marszałkowie województwa zachodniopomorskiego.
Abu otrzymać świadczenie trzeba złożyć wniosek (trzeba go składać raz w roku). Będzie można to zrobić przez internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. lub osobiście w biurze nr 4 w ośrodku pomocy społecznej. Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.
Wniosek składa się z kilku części. Na początku osoba, ubiegająca się o dodatek, będzie musiała wpisać swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo i adres. Następnie należy wpisać dane dzieci, na które chce uzyskać dane świadczenie.
Warto jednak pamiętać, że taki wniosek powinno złożyć tylko jedno z uprawnionych rodziców np. ojciec. Jeżeli do urzędu wpłyną wnioski zarówno od ojca, jak i matki to pracownicy ośrodka będą musieli zweryfikować dokumenty, co może w konsekwencji wydłużyć czas, w jakim rodzina otrzyma świadczenie.
W kolejnej części trzeba potwierdzić m.in, że wprowadzone dane są zgodne z prawdą a dzieci, na które ma być dodatek nie są uprawnione do świadczenia wychowawczego na własne dziecko, nie pozostają w związku małżeńskim i nie są umieszczone w “pieczy zastępczej”, czyli np. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Należy także potwierdzić, że nie przysługuje na dziecko świadczenie wychowawcze lub świadczenie o podobnym charakterze za granicą.
Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały swój dochód, dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
4. Na co można przeznaczyć 500 zł?
Zastrzeżenie zgodnie z przeznaczeniem świadczenia wychowawczego dotyczy rodzin patologicznych, gdzie okazałoby się, że świadczenie nie jest w ogóle wydawane na zaspokojenie potrzeb rodziny, a np. na alkohol, więc wtedy jest uprawnienie ośrodków pomocy społecznej do ingerencji. Może wówczas nastąpić zamiana świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe. Natomiast nikt nie będzie sprawdzał, czy te pieniądze są wydane na kino, wycieczkę, buty, czy mieszkanie.
5. Adoptowane dzieci, rodziny zastępcze, samotne matki
Rodzina z dziećmi adoptowanymi jest traktowana prawnie jak każda inna. Im także przysługuje świadczenie. Są oni traktowane tak jak dzieci biologiczne.
Świadczenie o podobnym charakterze do wprowadzanego świadczenia wychowawczego, będzie przysługiwało rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. Świadczenie to wprowadzone zostanie do systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) i będzie miało formę dodatku do otrzymywanych przez rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Dodatek ten nazwany został „dodatkiem wychowawczym” i jego wysokość wynosić będzie tyle samo ile wynosić będzie wysokość świadczenia wychowawczego na dzieci wychowywane w rodzinach biologicznych. Dodatek wychowawczy przysługiwać będzie na umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej dziecko, w wieku do ukończenia 18. roku życia.
Program nie przewiduje specjalnego wyróżnienia osób, które samotnie wychowują dzieci. Traktowane są tak, jak każda pełna rodzina. Osoby samotnie wychowujące dzieci nie są uprzywilejowane..
6. Dzieci z innymi kobietami, rodziny patchworkowe
Przykład :
Pan x ma trójkę dzieci z trzema kobietami. Jedno dziecko mieszka z nim oraz z żoną, a na pozostałe płaci alimenty. Czy jemu zatem również będzie przysługiwało świadczenie na wszystkie dzieci?
Odpowiedź: nie. – Chyba, że dwójka, która mieszka z innymi matkami ma więcej dzieci. W przypadku kiedy p. x ma w tej chwili jedno dziecko przy sobie i mieszka z żoną, to otrzymałby 500 zł tylko na jedno dziecko w przypadku, kiedy dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto. Pozostała dwójka, to oddzielne rodziny, liczone z tamtymi matkami. Gospodarstwo domowe w tym przypadku tworzy z jednym dzieckiem.
W przypadku rodzin patchworkowych, fakt, że wychowywane dziecko ma innego ojca lub nosi inne nazwisko nie będzie miał wpływu na przysługujące świadczenie. W myśl ww. projektu ustawy rodzinę stanowią m.in. rodzice żyjący w nieformalnym związku i wychowywane przez nich dzieci (do ukończenia 25. roku życia) z poprzednich związków, o ile rodzice ci wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko. Natomiast, jeśli po rozstaniu/rozwodzie rodziców, dziecko nie zamieszkuje z rodzicem, to rodzic ten nie będzie mógł zawnioskować o świadczenie wychowawcze na to dziecko ani uwzględnić tego dziecka w składzie rodziny wnioskując o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko”.
W przypadku naprzemiennej opieki, wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do ilości dni, w której rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę.
7. “Nieznacznie przekroczony dochód”
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje mechanizmu pozwalającego na wypłatę świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko jeśli dochód w przeliczeniu na członka rodziny przekracza kwotę 800 zł lub 1200 zł netto, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.
8. 500 złotych a zasiłki/alimenty
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł nie będzie wliczane do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów, a więc nie spowoduje utraty tych świadczeń. Wejście w życie programu Rodzina 500 plus nie oznacza również likwidacji funkcjonującego systemu świadczeń rodzinnych w ramach którego wypłacane są zasiłki rodzinne ani innych, ww. systemów wsparcia materialnego rodzin.
9. Co z Polakami za granicą?
Polacy mieszkający za granicą (w krajach Unii Europejskiej) mają prawo do 500 zł na dziecko, chyba że pobierają tam świadczenia. Wtedy dodatek im się nie należy. – Nie może być zbiegu świadczeń w dwóch różnych krajach Unii Europejskiej. Fakt ten będzie można łatwo sprawdzić, bo jest system wymiany informacji międzynarodowej.
Przepisy nie dopuszczają sytuacji, gdy ta sama osoba pobiera podobne świadczenia w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie. W momencie gdy rodzic przebywający w innym państwie Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do którego należy Szwajcaria) złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne do których ma prawo, tamtejszy organ informuje marszałka województwa w Polsce, który zajmuje się sprawami z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Marszałek przekazuje te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i skutecznie zapobiega pobieraniu świadczeń w dwóch krajach jednocześnie”.
10. Pomoc dla obcokrajowców w Polsce
O świadczenie te będą mogli ubiegać się inni obywatele Unii Europejskiej mieszkający w Polsce, ale od pewnymi warunkami. Oni również otrzymają 500 zł, jeśli nie otrzymują w kraju, w którym są obywatelami. Jeżeli np. Niemcy w Polsce i w Niemczech nie pobierają żadnych świadczeń na te dzieci, to tutaj świadczenia im się należą.
Inaczej wygląda sytuacja obcokrajowców spoza UE. Polska nie ma możliwości wymiany tych świadczeń, ale warunki dla obcokrajowców są takie, że jeżeli ktoś ma kartę pobytu, prawo pracy i dzieci również zamieszkują na terenie Polski, co jest niezwykle ważne, to będzie mógł ubiegać się o świadczenie. Takich obywateli np. Ukrainy, którzy pracują u nas jest bowiem dużo, ale są to pojedyncze osoby, mają rodziny na Ukrainie, więc dla tych osób takiego świadczenia nie będą przysługiwały.
11. Od poczęcia czy od narodzin
Zgodnie z art. 18 ust. 2 projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku rodziców biologicznych dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka. W związku z powyższym, projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje możliwości wypłacania świadczenia wychowawczego na dziecko za okres przed jego urodzeniem.
12. 500 złotych a data ukończenia 18 lat
Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeśli dziecko ukończy 18 rok życia w miesiącu, w którym ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wejdzie w życie, to świadczenie za ten miesiąc będzie przysługiwało ale jedynie za dni do uzyskania pełnoletniości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *