Międzyzdroje- rusza przetarg na  opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami”

Zapraszamy do udziału w przetargu na dzieło obejmujące wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania pn. „przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami” – wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), złożonej z projektu technicznego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót w kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem stałej organizacji ruchu z opiniami i zatwierdzeniem.

Przed złożeniem do właściwego organu kompletu dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) obowiązkiem wykonawcy/projektanta jest przedłożenie wstępnej koncepcji przebudowy i rozbudowy odcinków drogi gminnej objętej zakresem opracowania uwzględniającego podstawowe parametry drogi oraz wykaz i powierzchnie nieruchomości do przejęcia w zasoby pasa drogowego drogi gminnej.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wszelkie wnioski o uzgodnienia, opinie i decyzje należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres um_jaroslawzalewski@miedzyzdroje.p

Biuro Burmistrza Gminy Międzyzdroje

To top