Konkurs o tytuł „Sołtys Roku 2016”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2016”. Celem konkursu jest przedstawienie społecznej pracy wyróżniających się, przedsiębiorczych i zaangażowanych w inicjatywy społeczne sołtysów z województwa zachodniopomorskiego.

Kandydata do tytułu „Sołtys Roku 2016 ” mogą zgłaszać: rady sołeckie i parafialne, mieszkańcy sołectwa (grupa 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne oraz przedstawiciele władzy samorządowej.
Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej cały rok 2015. O wyborze kandydata będą decydowały jego osiągnięcia w roku 2015.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia br. na adres: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin z dopiskiem „Sołtys Roku 2016”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udziela  pracownik Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Paulina Makatun-Hałas, pod nr tel. , email: pmakatun@wzp.pl
Regulamin konkursu będący załącznikiem do uchwały nr 151/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2016 w sprawie organizacji konkursu „Sołtys Roku 2016″ oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na str:

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-o-tytul-soltys-roku-2016

oraz poniżej.
Regulamin konkursu „SOŁTYS ROKU 2016”

 

 • 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

 

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu „Sołtys Roku 2016” jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium województwa zachodniopomorskiego.
 3. Tytuł „Sołtysa Roku 2016” przyznaje się tylko raz w bieżącym roku kalendarzowym.
 4. W toku Konkursu wyłonionych zostanie 3 laureatów z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy otrzymają tytuł „Sołtys Roku 2016”.
 5. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. na adres: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70 – 506 Szczecin, od momentu ogłoszenia konkursu na stronie bip.wzp.pl.
 6. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod adresem bip.wzp.pl oraz na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa www.wrir.wzp.pl.
 8. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Rolnictwa i Rybactwa pod nr. tel. 91/ 44 10 233, e-mail: pmakatun@wzp.pl
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

 • 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2015.
 2. Kandydat zgłoszony do konkursu musi posiadać rekomendację właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta udzielaną w karcie zgłoszeniowej. Udzielenie rekomendacji jest równoznaczne z potwierdzeniem spełniania przez kandydata wymogów formalnych niniejszego regulaminu oraz prawdziwości danych zawartych w zgłoszeniu.
 3. Liczba kandydatów rekomendowanych i zgłaszanych do konkursu z danej gminy nie może być większa niż 20% łącznej liczby sołectw w tej gminie. Przekroczenie limitu określonego
  w zdaniu poprzednim, skutkować będzie odrzuceniem przez kapitułę konkursową wszystkich zgłoszeń jako nieważnych.

 

 

 • 4. Zgłaszanie kandydatów
 1. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku 2016” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa
  w ilości co najmniej 10 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.
 2. Zgłoszeń należy dokonywać na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Karty zgłoszeniowe i dokumentację konkursową należy nadsyłać na adres: Wydział Rolnictwa
  i Rybactwa, 70 – 506 Szczecin, ul. Starzyńskiego 3 – 4 z dopiskiem „KONKURS SOŁTYS ROKU 2016”.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia wszelkie uzupełnianie dokumentacji jest niedopuszczalne.
  W przypadku braków w dokumentacji zgłoszeniowej nie przewiduje się możliwości wezwania do ich uzupełnienia.
 5. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonują organizacje lub organy kolegialne, zgłoszenie podpisuje przewodniczący danego gremium i dołącza kopię stosownej uchwały.
 6. Wyrażenie zgody na kandydowanie kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej. Podpisanie zgłoszenia przez kandydata jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).
 7. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających stwierdzenia w nim zawarte i obrazujące osiągnięcia kandydata w roku 2015: zdjęć, wycinków prasowych, uchwał rad gmin, dyplomów, itp., w wersji papierowej oraz elektronicznej (teksty
  w programie pdf, skany dokumentów, zdjęcia w formacie jpg o rozdzielczości 300 dpi). Dołączone kopie muszą być potwierdzone przez zgłaszającego za zgodność z oryginałem.
 8. Zdjęcia dołączone do zgłoszenia muszą być podpisane przez zgłaszającego i nie mogą naruszać czyichkolwiek praw autorskich.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć do celów związanych z promocją konkursu i/lub Województwa Zachodniopomorskiego.
 10. Organizator konkursu nie zwraca przesłanej dokumentacji.

 

 • 5. Ocena zgłoszeń
  1. Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu powołana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
  2. Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje Organizator konkursu, któremu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji konkursowej.
  3. Kapituła Konkursu przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się następującymi kryteriami:
   1. wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej 0 – 20 pkt,
   2. materialne rezultaty działalności kandydata, np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków funduszu sołeckiego, dochody z wynajmu mienia, itp. 0 – 20 pkt,
   3. dalsze plany związane z działalnością sołectwa 0 – 10 pkt.
  4. Ocena zgłoszeń będzie dokonywana w oparciu o załączone dokumenty. Kapituła zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji poprzez wizytację sołectwa.

 

 • 6. Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 1 września 2016 roku poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora konkursu.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o wyborze telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.

 

 • 7. Nagrody
 1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 5 000,00 zł brutto wypłacone przelewem, po potrąceniu należnego podatku, na konto bankowe wskazane przez laureata.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród.

 

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu. Rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu lub okresu jego trwania, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników.
 3. Kandydaci, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z konkursu.
 4. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach konkursowych zostaną, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.), wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.

 

 

Załącznik
do regulaminu konkursu „Sołtys Roku 2016”

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU „SOŁTYS ROKU 2016”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

 1. Informacje ogólne
 2. Imię i nazwisko kandydata:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Data i miejsce urodzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Imiona rodziców:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Telefon, telefon kom., e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Sołectwo:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Gmina/Miasto:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Adres, telefon, e-mail siedziby urzędu gminy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Powiat:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Informacje szczegółowe o kandydacie i jego działalności:
 2. Ile kadencji pełni funkcję sołtysa: ………………………………………………………………………………………
 3. Źródła finansowania sołectwa np. fundusz sołecki, tzw. odpis sołecki, dochody z mienia np. wynajmu domu ludowego, świetlicy, dotacje, itp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Zainicjowane i zrealizowane inwestycje komunalne w sołectwie:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przybliżona wartość inwestycji …………………………………………………………………………………………

 1. Organizacja wspólnych akcji społecznych z mieszkańcami, np. akcje porządkowania ulic, poprawa estetyzacji sołectwa itp.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Dodatkowa działalność społeczna, np. OSP, LGD, KGW itp.:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Współpraca z władzami gminy:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Przyszłe planowane zamierzenia działania na rzecz rozwoju sołectwa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Dodatkowe informacje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Rekomendacja właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:

 Rekomenduję Panią/Pana ………………………………………………………………………………………………………..

do konkursu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego „Sołtys Roku 2016”

 

………………………………………………………….                                 ………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                         (pieczęć, podpis)

 

 

 1. Zgoda kandydata:

Wyrażam zgodę na udział w konkursie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego „Sołtys Roku 2016” i oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu oraz zgadzam się z jego treścią.

 

………………………………………………………….                                 ………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                 (podpis)

 

 

 

 

 1. Informacje o zgłaszającym:
 2. Imię i nazwisko (w przypadku instytucji lub organizacji pełniona funkcja):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Telefon kontaktowy, poczta elektroniczna:

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Oświadczam, że załączone fotografie nie naruszają czyichkolwiek praw autorskich i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie do promocji konkursu i/lub Województwa

 

………………………………………………………….                                 ………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                           (podpis/-y zgłaszającego)

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *