Gmina Kamień się zadłuża – sięga po milion złotych debetu na wypłatę odszkodowań!

W Sądzie zapadły już pierwsze wyroki Sądowe o odszkodowanie dla ofiar i poszkodowanych w pożarze hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim. Wyroki są już prawomocne. Wszyscy mieszkańcy Kamienia Pomorskiego pamiętają to tragiczne zdarzenie. Pożar hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim miał miejsce w nocy 13 kwietnia 2009 roku. Zginęły 23 osoby, a 21 zostało rannych.
Pożar wybuchł około północy w trzykondygnacyjnym budynku hotelu socjalnego, w którym było zameldowanych 77 osób. Ogień w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenił się na wszystkie piętra budynku, co odcięło mieszkańcom budynku drogę ewakuacji.
Budynek, zlokalizowany przy ul. Wolińskiej w Kamieniu, został zaprojektowany i zbudowany na przełomie lat 60. i 70. Pierwotnie był to parterowy betonowy hotel dla pracowników PGNiG. Z czasem dobudowano dwie kondygnacje, na szkielecie stalowym, z blachy, styropianu i płyt wiórowych. Ściany wypełnione były łatwopalnymi materiałami – styropianem lub pianką poliuretanową i niepalnym azbestem. Po roku 2007 został zaadaptowany do celów socjalnych. Prawdopodobnie wówczas zmieniono jego kwalifikację z budynku zamieszkania zbiorowego na budynek mieszkalny, co wiązało się ze złagodzeniem przepisów przeciwpożarowych.
W momencie wybuchu pożaru zameldowanych było 77 osób. Były to w głównej mierze osoby kierowane przez opiekę społeczną – samotne matki z dziećmi, osoby eksmitowane za zaległości czynszowe. W przeszłości dochodziło do zaprószeń ognia i małych pożarów, wielokrotnie interweniowała z powodu pijackich burd Policja.
Pożar prawdopodobnie rozpoczął się około północy. Sygnał o nim Straż Pożarna dostała o godzinie 0:32. Mieszkanka hotelu zgłaszała: “Pali, pali się dom. Prosimy straż radiowóz, na hotel, na Naftę. Palimy się, jest pełno dymu.”
W następnych minutach również Policja i pogotowie ratunkowe odebrały zgłoszenia. Na miejscu strażacy byli o 0:36. Pierwszy etap akcji ratunkowej trwał od 0:36 do 0:43. Po tym okresie doszło do eskalacji pożaru i dalsza akcja ratownicza stała się niemożliwa.
Z pożaru uratowało się 41 osób, a 20 przebywało w szpitalach. Wśród rannych była jedna osoba w stanie ciężkim oraz dziecko – ośmiomiesięczne niemowlę z poparzeniami ciała. Pomoc poszkodowanym zapewniły: Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital św. Wojciecha w Szczecinie oraz szpital w Gryficach. Wśród obrażeń dominowały złamania kończyn, a także poparzenia i zatrucia dymem.
W związku z uprawomocnianiem się wyroków o odszkodowania dla ofiar i poszkodowanych w pożarze hotelu socjalnego, na najbliższej sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy Kamień Pomorski zwróci się z prośbą do Rady Miejskiej o zgodę na zwiększenie corocznego kredytu odnawialnego z 1,5 do 2,5 mln złotych.
– Chcemy zwiększyć kredyt w rachunku bieżącym o kwotę miliona złotych z przeznaczeniem na wypłatę zadośćuczynień w związku z pożarem jaki miał na terenie naszego miasta w 2009 roku i zasądzanymi odszkodowaniami dla pogorzelców. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie dokładnie określić wysokości odszkodowań, jednak musimy zachować płynność finansową – powiedział dla portalu kamieńskie Info – burmistrz Stanisław Kuryłło.
Pierwsze zasądzone odszkodowania opiewają na kwotę 62,5 tys. zł. Jak szacuje radca prawny gminy Kamień Pomorski, tego typu pozwów może wpłynąć jeszcze około 90. W kolejce oczekuje obecnie 30 spraw, które zostały zawieszone do czasu orzeczenia wyroku dotyczącego winy urzędników. – Jedno z roszczeń może opiewać nawet na 500 tys. zł – poinformował ten portal mec. Patryk Zbroja dodając, że Gminę czeka łącznie około 90 pozwów.
Sytuacja gminy Kamień Pomorski jest nieciekawa. Gmina jest poważnie zadłużona. Już w 2015 roku zmuszona była do wdrożenia programu naprawczego.
W dniu 23 grudnia 2015 roku Uchwałą XVI/162/15 Rady Miejskiej, gmina Kamień Pomorski przyjęła Program Postępowania Naprawczego dla Gminy na lata 2016-2018. Do takiej decyzji zmusiła Radę Uchwała z 30 listopada 2015 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które stwierdziło nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2015 – 2026.
Powodem takiej decyzji RIO było niezachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W uchwale tej Gmina Kamień przyjęła, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów ogółem wyniesie 9,56%, a tym samym przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, wynoszą 3,04%. Tym samym organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu na 2016 r.
Sytuacja ta wynikła w dużej mierze z niewykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku oraz z powodu konieczności wykonywania zadań publicznych na podstawie zawartych umów i zleceń, i dokonywania zapłaty zobowiązań z nich wynikających. Według oceny RIO Gmina Kamień Pomorski nie byłaby w stanie spłacić zaplanowanych rat kredytów. Zawarte w programie przedsięwzięcia naprawcze miały umożliwić w kolejnych latach spłatę kredytów i pożyczek, wcześniej zaciągniętych na realizację inwestycji gminnych.
Według sprawozdania Rb-Z za III kwartał 2015 roku, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiły 38.700.673,63 zł, natomiast zobowiązania wymagalne to kwota 503.045, 76 zł. Zatem na koniec III kwartału 2015 roku stosunek wszystkich zobowiązań Gminy do planowanych dochodów wyniósł 77,55%.
Oceniając stan finansów Gminy należy przyjąć, że poziom długu jest obecnie największym problemem Gminy Kamień Pomorski. Zagrożona jest zdolność do obsługi długu, szczególnie w latach, w których przypada wykup obligacji.
Największym obciążeniem budżetu Gminy są rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji przypadających do spłaty w kolejnych latach. W przyszłych budżetach Gminy aż do roku 2026 dochody bieżące powinny pokrywać nie tylko wydatki bieżące, ale jednocześnie powinny przewyższać je o kwotę rozchodów. I tak w 2016 roku na spłatę zadłużenia potrzeba- 3.143.760 zł. W 2017- 3.759.419,69 zł, w 2018 r. – 4.426.442,66 zł, w 2019 r. – 3.702.016,28 zł, w 2020 r. – 4.744.932, zł, w 2021 r. – 4.802.932, zł, w 2022 r. – 4.807.932, zł, w 2023 r. -2.422.932, zł, w 2024 r. – 2.622.932,zł, w 2025 r. – 2.222.932, zł i wreszcie w 2026 r. – 1.907.932 zł.
By te założenia były realizowane, plan budżetu na 2016 i kolejne lata musi zakładać nadwyżkę budżetową nad wydatkami o co najmniej wyżej wymienione kwoty.
Na 2016 r. Gmina Kamień Pomorski zaplanowała dochód na kwotę 43.443.874.zł z tego 2.750.000, zł z tytułu dochodów majątkowych – sprzedaż nieruchomości i z tytułu dzierżawy wieczystej. Zaplanowane wydatki w budżecie Gminy to kwota 40.050.114, zł. Nadwyżka to kwota 3.393.760 zł. W 2016 roku spłata z tytułu zadłużenia to kwota 3.143.760 zł.
Zaciągnięcie dodatkowego kredytu na kwotę 1.000.000, zł i wydanie go na zasądzone odszkodowanie, bez zmniejszenia wydatków, to deficyt w budżecie gminy na 2016 rok na kwotę 750.000, zł. Mamy luty, do końca roku pozostało ponad 10 miesięcy. Kolejne wyroki posypią się i to szybko. Dodatkowy milion raczej nie starczy na spłatę wszystkich zobowiązań z tytułu odszkodowań. A polityka prowadzona w ostatnim okresie w stosunku do potencjalnych inwestorów, raczej nie wróży sukcesów w zwiększeniu dochodów z tego tytuły w budżecie Gminy. Planowany w tym roku dochód ze sprzedaży nieruchomości też stoi pod znakiem zapytania. Każdy potencjalny inwestor przymierzając się do wydania swoich pieniędzy zawsze przeprowadza wywiad gospodarczy i ocenia atmosferę, jaka panuje w danym miejscu. Coś mi się wydaje, że biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia i promocję Gminy realizowaną przez jeden z opłacanych z jej pieniędzy portali, wyniki tych analiz raczej nie wróżą Gminie sukcesu.
Sytuacja gminy Kamień Pomorski jest nie za wesoła, nie oznacza to, że dla Kamienia nie ma już ratunku. Jest! Trzeba tylko zmienić doradców i poszukać lepszych niż obecnie rozwiązań. Czasu pozostało już niewiele. A do zrobienia bardzo dużo.

Waldemar Taranowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *