Gmina Kamień Pomorski przegrała wszystkie sprawy związane z wygaśnięciem przez Starostę Kamieńskiego pozwoleń Budowlanych!

Sprawa o której dziś piszemy zaczęła się ponad pięć lat temu. Na podstawie dokumentacji sporządzonej przez firmę zewnętrzną na zlecenie gminy Kamień Pomorski ówczesny Burmistrz Kamienia Pomorskiego Bronisław Karpiński wystąpił o wydanie ponad 15 pozwoleń na budowę w sprawie budowy kanalizacji wodnej i sanitarnej w wielu miejscowościach gminy Kamień Pomorski. Po rozpatrzeniu w/w wniosków Starosta kamieński wydał kilkanaście pozwoleń na budowę. W 2014 jesienią po wyborach samorządowych rządy w gminie zaczął sprawować nowy burmistrz Stanisław Kuryłło. Był tak dobry w tym co robił , że biedak zapomniał o istniejących pozwoleniach i schował je do głębokiej szuflady.

Minęło kilka lat i Starosta Kamieński jako organ I instancji wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 15 z wspomnianych wyżej ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Następnie wystąpił do Gminy Kamień Pomorski  o wskazanie, czy w okresie od uprawomocnienia się wspomnianych decyzji r. do dnia skierowania wspomnianego wniosku, wykonywane były jakiekolwiek prace związane z realizacją zadania wynikającego z ww. decyzji o pozwoleniu na budowę.

Po stwierdzeniu  że w okresie trzech lat od okresu uprawomocnienia się wspomnianych wyżej decyzji nie wszczęto żadnych prac budowlanych, Starosta Kamieński wydał 15 decyzji administracyjnych w których stwierdził wygaśnięcie wydanych wcześniej własnych decyzji  udzielającej Gminie Kamień Pomorski opisanych powyżej pozwoleń na budowę, z uwagi na upływ 3 letniego terminu do rozpoczęcia robót budowlanych, od czasu kiedy ww. decyzja udzielająca pozwolenia na budowę stała się ostateczna.

Od  11 decyzji Starosty Kamieńskiego  odwołanie wniósł inwestor zarzucając, że organ I instancji prowadził postępowanie z naruszeniem podstawowych zasad określonych w art. 8 § 1, art. 9, art. 10 i art. 11 K.p.a.

Rozpatrując wniesione odwołania, Wojewoda wskazał, że decyzja o wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę wydawana w trybie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) ma charakter deklaratoryjny. Wygaśnięcie decyzji oznacza utratę jej mocy obowiązującej z chwilą zaistnienia pewnego zdarzenia prawnego, jakim w omawianej sytuacji jest upływ czasu, a inwestor prowadzący roboty budowlane na podstawie pozwolenia na budowę, które wygasło, musi być traktowany tak jak osoba wykonująca roboty bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Przepis art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego stanowi samoistną podstawę prawną do wydania decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę. Zgodnie z jego treścią, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Przebieg procesu budowlanego potwierdza dziennik budowy, który jest podstawowym dokumentem w postępowaniu wyjaśniającym, stanowiącym dowód realizowania inwestycji, a więc tak jej rozpoczęcia, jak kontynuowania. Gmina odwołała się od 8 decyzji Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie a ten wszystkie wniesione odwołania po rozpatrzeniu skarg oddalił i utrzymał w mocy decyzje Starosty o wygaśnięciu wspomnianych wyżej pozwoleń na budowę.

W wyniku bezczynności Burmistrza Kamienia Pomorskiego zostały zmarnowane ogromne pieniądze wydane na sporządzenie dokumentacji projektowej. Mieszkańcy piętnastu gminnych miejscowości nadal borykać się będą z brakiem kanalizacji sanitarnej czy brakiem dobrej jakości wody pitnej.

Cóż dobra zmiana która cztery lata temu szła po władzę z hasłem “Pora na zmianę”. pokazała jak na tym przykładzie w jaki sposób  dokonała zmiany. Ja zaś mam wrażenie, że zmiany te były na gorsze a nie na lepsze.

Dziś ta sama ekipa znowu idzie po władzę. Znowu padają obietnicę, a w całym Kamieniu trwają intensywne prace budowlane. Za te inwestycję zapłaci nie Burmistrz Kuryłło lecz jego następca, bo prace są wykonywane na kredyt. Chyba, że mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski dadzą się złapać na lep pustych obietnic i znowu powierzą władzę Burmistrzowi Kuryle. Wedy po pięciu latach okaże się że Kamień Pomorski jak i cała gmina z pięknego miasteczka zamieni się w przysłowiową wiochę zabitą spróchniałymi deskami. A deski te będą pochodzić z ławek spod ratusza. Do tego czasu spróchnieją bardziej i w sam raz nadają się do tego celu.

            Waldemar Taranowicz

 

 

 

Jeden komentarz na temat: Gmina Kamień Pomorski przegrała wszystkie sprawy związane z wygaśnięciem przez Starostę Kamieńskiego pozwoleń Budowlanych!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *