Decyzje o wycince drzew Jak najmniej szkód, jak najwięcej korzyści dla środowiska  

Wniosek o wycinkę 51 drzew z terenu kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie jest nieakceptowalny w obecnej formie. Urząd Marszałkowski wydłużył czas podjęcia decyzji w tej sprawie do końca sierpnia. Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz oczekuje, że do tego czasu inwestor przedstawi alternatywne rozwiązanie, które zminimalizuje szkody dla środowiska.

Wątpliwości jest dużo. Po usunięciu drzew nie zmieni się liczba kortów. Parking, który wskazano jako główną przyczynę wycinki, ma pomieścić zaledwie 60 samochodów, co  przy planowanych 2 tys. miejsc na widowni przy kortach głównych nie rozwiąże problemu. Wśród wnioskowanych do usunięcia drzew jest pomnikowy platan, piękny zdrowy dąb, kilka zdrowych lip, jak również piękny zdrowy okaz sosny czarnej – rzadko spotykanej w Szczecinie. Duża część osób grających w tenisa na tym obiekcie jest przeciwna wycince drzew.

Sprawa wniosku o wycinkę drzew na kortach tenisowych budzi zrozumiałe emocje. Dlatego – jak w każdej sprawie o takim charakterze – poleciłem przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem strony społecznej. Potrzebujemy dodatkowego czasu na przeprowadzenie analiz, aby uchronić jak najwięcej drzew objętych wnioskiem o wycinkę  – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Współpraca ze stroną społeczną przyniosła już wymierne efekty w przypadku proponowanej wycinki przy ul. Broniewskiego. Z wnioskiem na usunięcie 14 drzew wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego ZDiTM. Przyczyną ich usunięcia miała być modernizacja i przebudowa ulicy. Do postępowania administracyjnego urząd dopuścił – na zasadzie strony postępowania – stowarzyszenie działające na rzecz ekologii. Przedstawiciele stowarzyszenia oraz mieszkańcy osiedla Arkońskie zostali zaproszeni do udziału w wizji. W trakcie oględzin drzew kwestionowano zasadność przebudowy ulicy, urzędnicy marszałkowskiego wydziału ochrony środowiska apelowali o rozważenie innego rozwiązania. W rezultacie ZDiTM wycofał wniosek. Drzewa będą rosły dalej.

Podobna sytuacja miała miejsce przy ul. Głowackiego, gdzie wniosek także dotyczył 14 drzew. Decyzję wydano jedynie dla 6, które bezpośrednio kolidowały z przyłączami wodnymi, gazowymi, drogą wjazdową na osiedle i do garaży podziemnych. W ramach rekompensaty zdecydowano o nasadzeniach w proporcji 3 : 1, co oznacza, że deweloper został zobowiązany do posadzenia 18 drzew o odpowiednim rozmiarze i materiale szkółkarskim. Nasadzenia mają być wykonane na tej samej działce, z której znikają drzewa.

W ciągu minionego roku, od czerwca 2020r do końca maja 2021r jednostki podległe Prezydentowi miasta Szczecin tj. ZBiLK, ZUK, ZDiTM zawnioskowały o usunięcie 3546 drzew.  Do tej pory udało się uratować połowę drzew, część wniosków jest jeszcze rozpatrywana.

Większość wniosków dotyczy usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu. Każde wnioskowane do usunięcia drzewo poddawane jest ocenie dendrologicznej. Bada się stan i żywotność drzewa.  W przypadku cennych drzew, wiekowych dębów czy lip zleca się wykonanie badań sprzętem specjalistycznym. W ostatnim okresie Marszałek zlecił wykonanie 12 ekspertyz dendrologicznych. Kilka wniosków o usunięcie drzew związanych było z inwestycjami, jak np. budową boisk sportowych przy ul. Kolonistów w ramach budżetu obywatelskiego.

Należy podkreślić, że Urząd Marszałkowski nie jest inicjatorem wycinki drzew. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody art. 90 pkt.2, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, na których rosną drzewa, właściwym organem do rozpatrzenia wniosku jest Marszałek. Dlatego wnioski o wycinki drzew są kierowane przez służby Miasta Szczecina do Urzędu Marszałkowskiego.

Biuro Prasowe

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top