Bezrobocie w Powiecie Kamieńskim – co czeka bezrobotnych w roku 2018

Na początku stycznia udałem się do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim, by na miejscu sprawdzić jak wygląda problem bezrobocia w powiecie kamieńskim. Na temat bezrobocia, ofert pracy, programów pomocowych, rozmawiam z Dyrektorem PUP w Kamieniu Pomorskim, Panią Anną Kowalską.

Na dzień 9 stycznia 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2600  osób z czego około 60 procent (1477) osób stanowiły kobiety. Z tej grupy osób około 50% to osoby z 3 profilu, tak zwane daleko oddalone od rynku pracy (osoby nie poszukujące pracy).

Według danych na listopad 2017 roku, najwięcej procentowo osób bezrobotnych pochodzi z gminy Świerzno. Są to 353 osoby, z tego kobiety to 224. Procentowy udział liczby bezrobotnych w wieku produkcyjnym wynosi w tej gminie 12, 5%. Drugie miejsce w skali bezrobocia zajmuje gmina Wolin z 702 osobami bezrobotnymi, w tym 455 to kobiety. Stopa bezrobocia stanowi  9,1 %. Kolejne miejsce zajmuje Kamień Pomorski z 714 bezrobotnymi, w tym 164 to kobiety. Stopa bezrobocia wynosi w tej gminie 8%.  Kolejne gminy to Dziwnów,  200 osób bezrobotnych, z tego 109 to kobiety. Stopa bezrobocia 7,7%, następnie  Gmina Golczewo – 269 osób, w tym 164 to kobiety, stopa bezrobocia 7,%. Dalej Gmina Międzyzdroje – 265 osób, z tego kobiety to 147, a stopa bezrobocia to 6,4%.

Miasto / Gmina Ogółem Zamieszkali na wsi Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
razem kobiety razem kobiety
MG. Dziwnów 200 109 77 41 7,7%
MG. Golczewo 269 164 166 106 7,0%
MG. Kamień P. 714 378 321 181 8,0%
G. Świerzno 353 224 353 224 12,6%
MG. Międzyzdroje 265 147 33 22 6,4%
MG. Wolin 702 455 470 302 9,1%
Powiat Kamieński 2 503 1 477 1 420 876 8,4%

 

Porównując dane do lat ubiegłych z tego samego miesiąca wyraźnie widać spadek bezrobocia. W powiecie Kamieńskim w listopadzie 2014 roku bezrobotnych było 3115 osób, w tym kobiet 1747. W 2015 r. bezrobotnych było 2988, z tego kobiet 1635. W 2016 r. bezrobotnych było 2925, z tego kobiet 1659.

W ofercie Powiatowego Urzędu Pracy jest sporo miejsc pracy. Około1000 pracowników poszukuje firma Amazon z Kołbaskowa. Firma zabezpiecza na swój koszt dojazd do pracy, gwarantuje prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie i 26 dni roboczych urlopu. Pracowników poszukują również firmy z powiatu goleniowskiego, głównie z Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Obecnie są też wolne miejsca pracy z terenu powiatu kamieńskiego. Brakuje pracowników branży budowlanej, pielęgniarek, sprzedawców, kierowców, kelnerek.

W dniu 26 stycznia 2018 r. w Kamieniu Pomorskim, w siedzibie PUP odbędzie się mini  giełda pracy.

Pracodawcy z terenu naszego powiatu chętnie korzystają z zatrudniania cudzoziemców. W ubiegłym roku  złożyli oni 2304 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Od tego roku Powiatowy Urząd Pracy wydaje pozwolenia na prace cudzoziemców na okres sezonowy do 6 miesięcy. Na dłuższy okres wnioski należy składać w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej m.in. klientów urzędów pracy oraz wprowadza różnego rodzaju formy wsparcia. Są to:

Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe , Formy wpierające podnoszenie kwalifikacji, Świadczenia pieniężne, Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy ma już przyznane na rok 2018 środki finansowe na dwa projekty.

Są to:

  1. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rynek pracy Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach tego programu

    Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ogłosił już  konkurs dla organizatorów staży dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku.      Na ten program przyznano 1 milion 660 tys. zł.

  2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Tytuł projektu “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (III)”

    Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim ogłosił konkurs dla organizatorów staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

    Na ten program przyznano 1 milion 400 tys. zł. Jest to kwota niewiele mniejsza niż w roku ubiegłym.

Powiatowy Urząd Pracy dysponuje też  środkami  z Funduszu Pracy w wysokości 1 milion 800 tys. zł.

Pod koniec lutego zostaną również przyznane środki z PEFRON-u. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie osób niepełnosprawnych.

Waldemar Taranowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *