“Aktywny Przedszkolak” w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Kamieniu Pomorskim

Głównym kierunkiem rozwoju przedszkola, jaki sobie postawili jego założyciele, jest stworzenie placówki przyjaznej środowisku naturalnemu oraz zapewnienie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. Od 2012 roku przedszkole specjalizuje się w wychowaniu integracyjnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi nabywanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej, zachowań empatycznych, współżycia z innymi ludźmi, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, minimalizowanie zachowań agresywnych i konfliktowych oraz ujednolicanie oddziaływań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym . Osiągane sukcesy sprawiły że możemy powiedzieć iż jesteśmy przedszkolem o profilu społeczno – moralnym.

Placówka zlokalizowana jest w centrum Kamienia Pomorskiego, funkcjonuje w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim. W  budynku mieszczą się przestronne sale dydaktyczne, sale do zajęć logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych, fizjoterapeutycznych, sala konferencyjna,  pomieszczenia biurowe i zaplecze pionu żywienia. Budynek PSONI  i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie częściowo ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest przygotowywany do zabaw i zajęć ruchowych.

Od września 2019 roku  w przedszkolu realizowany jest projekt „Aktywny Przedszkolak”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Utworzono 15 nowych miejsc przedszkolnych, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto, dla wszystkich dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego  realizowane są: projekty edukacyjne – „Gry i zabawy matematyczne”, „Książka moim przyjacielem”, „Dziecko aktywnym badaczem przyrody”,  kółka zainteresowań – „Teatralne”, „W krainie bajek i baśni”, „Zajęcia komputerowe” oraz „Warsztaty podróżnicze”. Rozwijane są uzdolnienia dzieci na zajęciach tanecznych  „Poczuj ten rytm”, oraz plastycznych  „Kreatywni z natury”.
Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy przez zabawę. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 6 grup.  W przedszkolu jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Dzieci niepełnosprawne realizują również programy dla dzieci zdrowych na poziomie odpowiadającemu intelektualnym możliwościom wychowanka, biorąc udział w zajęciach dla dzieci zdrowych i w zajęciach indywidualnych prowadzonych przez oligofrenopedagoga. Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych opracowywane są przez zespół specjalistów zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Twórcza, miła i zawsze uśmiechnięta kadra systematycznie podnosi swe kwalifikacje, uczestnicząc w studiach podyplomowych, warsztatach, kursach i  szkoleniach.

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby
i wszechstronny rozwój osobowości, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywny, dociekliwy  i ambitny, rozumie świat i wartości w nim nagromadzone, dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Posiada wiedzę, umiejętności    i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i życiu dorosłym.

Joanna Grabowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *