AKTYWNI OBYWATELE – RUSZA KOLEJNY KONKURS DOTACYJNY DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

PRAWIE 10,5 MLN EUR CZEKA NA ORGANIZACJE SPOŁECZNE W II KONKURSIE NA PROJEKTY TEMATYCZNE W PROGRAMIE AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY. O DOTACJE MOGĄ SIĘ STARAĆ M.IN. STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE, KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH. W KONKURSIE WSPIERANE BĘDĄ DZIAŁANIA W TRZECH OBSZARACH: (1) ANGAŻOWANIE OBYWATELI I OBYWATELEK W SPRAWY PUBLICZNE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE, (2) OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I RÓWNE TRAKTOWANIE ORAZ (3) WZMOCNIENIE GRUP NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE. WNIOSKI WSTĘPNE MOŻNA SKŁADAĆ DO 11 STYCZNIA.
Zapraszamy do składania wniosków wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Do udziału
w konkursie zachęcamy szczególnie organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Ten Program jest także dla Was! Możecie próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne_ – mówi Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Fundacji im. Stefana Batorego.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą
otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w
budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

Jakie działania będą traktowane priorytetowo? -_ W tym konkursie szczególnie czekamy na projekty wspierające kobiety oraz osoby LGBT+
narażone na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Priorytetowo traktowane będą również działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem do prowadzenia działalności społecznej w roli „self-adwokatów” oraz projekty, które będą sprzyjały komunikacji
osób o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach_ – dodaje Sylwia Sobiepan.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące
webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.aktywniobywatele.org.pl [2].

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest finansowany ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Fundusze EOG). To bezzwrotna pomoc przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy w Polsce jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Stocznia oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO). W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości,
rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości (w tym etnicznych, religijnych, językowych i seksualnych).

Strona Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy [2]

Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz
Fundacja im. Stefana Batorego
tel. kom. +48 796 332 191
apietrzak@batory.org.pl

To top