6 kwietnia startują dwa pilotażowe projekty WUP w Szczecinie.

Skorzystają pracodawcy i rodzice

Dzięki pierwszemu z projektów, pracodawcy z województwa zachodniopomorskiego będą mogli ubiegać się o środki na zatrudnienie pracownika w wysokości 30 tys. zł. Drugi projekt oferuje z kolei wsparcie dla rodziców w postaci refundacji kosztów pobytu dziecka do lat 5, np. w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub u niani – do wysokości 1200 zł. Nabory do projektów ruszą 6 kwietnia 2022 r.

8 mln zł na pilotażowe działania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie z początkiem roku pozyskał w konkursie Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej środki finansowe z rezerwy Funduszu Pracy w kwocie blisko 8 mln zł.  Uznanie ministerstwa zyskały dwa pomysły na realizację pilotażowych projektów związanych
z aktywizacją zawodową blisko 300 bezrobotnych osób. Projekty są realizowane w partnerstwie
z Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP). – Nabory we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy, biorących udział w projektach, zostaną uruchomione 6 kwietnia – ogłasza Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  – Wykorzystując dostępne fundusze budujemy włączający i przyjazny dla wszystkich region. Zaproponowane przez WUP rozwiązania, które zyskały także ministerialne wsparcie, odpowiadają na realne potrzebny pracodawców i mieszkańców Pomorza Zachodniego – dodaje.

Przyznane dotacje pochodzą z konkursu „Stabilna praca – silna rodzina”, którego celem było wypracowanie nowych metod, narzędzi oraz sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom tworzącym miejsca pracy, w celu stworzenia rozwiązań systemowych.

Proponujemy rozwiązania, które w naszej ocenie są prostsze do zastosowania i bardziej elastyczne w realizacji zarówno dla pracodawców, jak i rodziców. Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji różnych funduszy i różnych projektów, zdecydowaliśmy, że skuteczniej jest minimalizować bezrobocie poprzez zachęty dla pracodawców i stworzenie możliwości wydatkowania 30 000 zł na niezbędne w ich ocenie wydatki związane z zatrudnieniem pracownika. W przypadku kierowania wsparcia do bezrobotnych rodziców, zdecydowało niebywałe powodzenie naszego autorskiego projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby, którego realizacja pokazuje, że kwestia zapewnienia opieki nad małym dzieckiem jest kluczowa dla powrotu rodziców na rynek pracy i w tym zakresie potrzeby nadal nie są zaspokojone przez systemowe działania. Liczymy, że wybrane przez nas rozwiązania sprawdzą się i wpłyną docelowo na zmianę przepisów – mówi Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Cenny voucher zatrudnieniowy

Projekt „Voucher zatrudnieniowy” otrzymał najwyższą kwotę dofinansowania w całym konkursie w wysokości blisko 5,5 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia pracodawcy z województwa zachodniopomorskiego będą mogli ubiegać się o środki do 30 000 zł w postaci „Vouchera zatrudnieniowego”. Voucher będzie mógł zostać przeznaczony przez pracodawcę na odpowiednie przygotowanie pracownika i/lub jego stanowiska pracy zgodnie z określonym szerokim i elastycznym katalogiem kosztów.

Ze wsparcia skorzysta minimum 83, a maksymalnie 166 pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy otrzymają dofinansowanie w wysokości 30 000 zł (1 Voucher Zatrudnieniowy = 1 stanowisko pracy) lub 60 000 zł (2 Vouchery Zatrudnieniowe = 2 stanowiska pracy). Jeden pracodawca może otrzymać maksymalnie 2 vouchery w ramach projektu.

Istotną zaletą tego narzędzia jest to, że odwrotnie niż przy innych instrumentach oferowanych przez urzędy pracy, pracodawca otrzymuje środki od razu po podpisaniu umowy – w formie dofinansowania, a nie refundacji poniesionych kosztów.

Środki muszą być przeznaczone na zatrudnienie skierowanej przez PUP osoby bezrobotnej, zgodnie
z określonym katalogiem kosztów, w tym m.in: szkolenia, które pracodawca samodzielnie dopasuje do potrzeb pracownika i wymagań, jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy (np. dotyczące zmiany kwalifikacji lub ich dostosowanie, coachingu), wynagrodzenie pracownika wraz z jego pochodnymi, doposażenie stanowiska pracy, czy też zakupienie środka trwałego do firmy, niezbędnego do praktycznego przygotowania stanowiska pracy dla zatrudnianej osoby bezrobotnej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 12 powiatowymi urzędami pracy w: Białogardzie – 10 voucherów, Choszcznie – 10 voucherów, Drawsku Pomorskim – 10 voucherów; Gryfinie – 12 voucherów; Kamieniu Pomorskim – 11 voucherów; Łobzie – 15 voucherów; Myśliborzu – 10 voucherów; Sławnie – 20 voucherów; Stargardzie – 8 voucherów; Szczecinku – 30 voucherów; Świdwinie – 20 voucherów; Wałczu – 10 voucherów.

Realizacja tego projektu pilotażowego ma na celu sprawdzenie czy rozwiązanie w postaci udzielenia pracodawcy dofinansowania „z góry” i możliwości podejmowania samodzielnie decyzji, na jakie koszty związane z zatrudnieniem zostanie ono wydatkowane, będzie skutecznym narzędziem aktywizacji osób bezrobotnych. W trykacie jego realizacji prace ma podjąć 166 osób bezrobotnych, mieszkających na terenach zagrożonych trwałą marginalizacją lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Wszystkie szczegółowe informacje, w tym kontakt do partnerów realizujących projekt, znajdują się na stronie: www.wup.pl/voucher

Projekt będzie realizowany  do 31 sierpnia 2023 r., a jego budżet to 5 492 000 zł.

Aktywny Rodzic

W ramach drugiego projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaplanował rozwiązania mające na celu ułatwienie powrotu do pracy bezrobotnym rodzicom, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 5.

Dzięki projektowi rodzice będą mogli zawnioskować o refundację kosztów opieki nad dzieckiem (koszty pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku, w klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub u niani).

Refundację można otrzymać na maksymalnie 12 miesięcy (tj. do 12 refundacji) względem konkretnego dziecka, licząc od dnia rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 5 rok życia.

Uczestnicy projektu uzyskają prawo do refundacji faktycznie poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w danym miesiącu w wysokości do 1200 zł (jednak nie więcej niż wynosi opłata w placówce). Warunkiem jest podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Innowacją w projekcie jest rozszerzenie grupy docelowej, w stosunku do rozwiązań przyjętych w Zachodniopomorskich Małych Skarbach, o rodziców dzieci do lat 5, czyli również w wieku przedszkolnym.

Wsparcie przewidziane jest dla 136 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w 9 powiatowych urzędach pracy: w Białogardzie – 10 uczestników, Gryficach – 10 uczestników, Kamieniu Pomorskim – 11 uczestników, Łobzie – 15 uczestników, Myśliborzu – 10 uczestników, Policach – 10 uczestników, Szczecinku – 20 uczestników, Świdwinie – 10 uczestników, Szczecinie – 40 uczestników.

Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2023 r., a jego wartość to 2 384 768,00 zł.

Każdy z partnerów, biorących udział w projektach „Voucher Zatrudnieniowy” i „Aktywny Rodzic”, na swoich stronach internetowych zamieścił informacje o projekcie wraz z Regulaminem i dokumentami niezbędnymi do ubiegania się o wsparcie.

Nabór uczestników rozpocznie się we wszystkich PUP w jednym terminie, 6 kwietnia. Ich zakończenie, będzie już określane indywidulanie przez każdy urząd.

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

 

To top