13-03-2020 » Dziwnów, Powiat i region

Ważny komunikat Burmistrza Dziwnowa

Ważny komunikat Burmistrza Dziwnowa

Prosimy o stosowanie się do wytycznych, zawartych w poniższym komunikacie.

Obraz na stronie urzad_organiczenia2020wirus.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ" z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Strzeleckiej 1 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

Kandydat na stanowisko Prezesa winien spełniać następujące wymagania:
1) Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub technicznym,
2) Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych,
3) Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w świetle ustaw;
— Prawo spółdzielcze,
— Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
4) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, kierowaniem zespołem pracowników, współpracy z organami statutowymi spółdzielni oraz urzędami i podmiotami zewnętrznymi,
5) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) Nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ",
7) Znajomość obsługi komputera,
8) Pełna dyspozycyjność.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) Życiorys (CV) z opisem posiadania doświadczenia zawodowego i danymi kontaktowymi ( adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail),
2) Dyplom lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
4) Kopie świadectw pracy,
5) Referencje z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada,
6) Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane a kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie kompletu dokumentów do Spółdzielni do dnia 24 maja 2021 roku.

Procedura:
1) Procedura konkursowa prowadzona jest dwuetapowo,
2) Etap pierwszy polega na sprawdzeniu spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu;
3) Decyzję o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do drugiego etapu konkursu podejmie Rada Nadzorcza Spółdzielni w dniu 25 maja 2021 roku;
4) Drugi etap obejmuje rozmowy z wybranymi kandydatami ich ostateczną ocenę i ustalenie wyniku konkursu przez Radę Nadzorczą SM „ZDRÓJ"

Wszelkie dokumenty związane z postepowaniem kwalifikacyjnym zostaną zwrócone kandydatom drogą pocztową lub poprzez odbiór osobisty w Biurze Spółdzielni

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „ZDRÓJ"
w Kamieniu Pomorskim