System identyfikacji pojemników na odpady w Gminie Dziwnów

Informujemy, że od stycznia 2022 roku, zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji tzw. „BIO”, będą zbierane i odbierane wyłącznie z pojemników o odpowiedniej kolorystyce: zmieszane odpady w kolorze czarnym, odpady „BIO” w brązowym. W przypadku nabycia pojemników, należy zwrócić uwagę na odpowiednie wymogi techniczne oraz kolorystykę. Pojemniki powinny zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących odpady oraz posiadać szczelne zamknięcia (klapy).

Jednocześnie informujemy, że zostanie utworzony system identyfikacji pojemników poprzez oznaczenie ich kodami kreskowymi, które pozwolą na rejestrację odbioru każdego pojemnika. Obowiązkowo systemem zostaną objęte pojemniki na BIO i zmieszane odpady komunalne. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości pojemników na wszystkie frakcje odpadów, będą one również podlegać oznakowaniu. Naklejanie kodów kreskowych na pojemniki będzie darmowe. W celu sprawnego wprowadzenia planowanych zmian prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami tel.: 91 38 14 063 lub 506 211 890

Na terenie Gminy Dziwnów nadal będą obowiązywały worki do zbierania pozostałych frakcji segregowanych odpadów komunalnych typu: papier, tworzywa sztuczne, szkło. Właściciele będą zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania wszystkich odpadów na własny koszt.

Dla przypomnienia, zamieszczamy raz jeszcze informację o tym, jak prawidłowo segregować odpady.

Tekst: Joanna Ciszczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

To top