25-07-2017 » Dziwnów, Powiat i region

Program Rewitalizacji w Dziwnowie

Rewitalizacja to szeroko rozumiany proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie lub podlega przeobrażeniom strukturalnym. Jej celem jest nie tylko nadanie nowego impulsu rozwojowego tym częściom gminy, które można uważać za zdegradowane lub inwestycyjnie zaniedbane, ale też wykreowanie w ich ramach atmosfery społecznej odpowiedzialności i wspólnoty. Głównym założeniem, które przyświeca tym procesom, jest szeroko rozumiana poprawa warunków bytowych i uczynienie z gminy miejsca, które charakteryzuje się zrównoważonym rozwojem. Warto przy tym podkreślić, iż prace remontowe, związane z infrastrukturą drogową, wodociągową, chodnikami, czy innymi obiektami użyteczności publicznej, to tylko jeden z elementów rewitalizacji. Jej koniecznym uzupełnieniem jest też widoczna poprawa warunków życia, co zapewniają m.in. działania kulturalne, edukacyjne, społeczne czy ekonomiczne, podejmowane łącznie w procesie rewitalizacji.

Wszystko to będzie miało miejsce również w Gminie Dziwnów, która przystępując do Programu Rewitalizacji, została objęta całym procesem przygotowawczym i konsultacyjnym. Pierwsze działania zostały już zrealizowane. Ankiety, zbieranie opinii i prowadzone konsultacje, a także informowanie lokalnej społeczności o istocie procesu rewitalizacji (podczas tegorocznej Majówki czy Pikniku nad Dziwną) pozwoliły na wybór miejsca, w którym „zlokalizowano” najwięcej potrzeb uzasadniających objęcie Programem Rewitalizacji. Miejscem tym jest osiedle „Dziwna” i to właśnie w jego obszarze zaplanowano najwięcej działań związanych z podniesieniem jakości życia mieszkańców. Ich istota wciąż jest przedmiotem rozmów i konsultacji. Pierwsze z nich miały miejsce 10 lipca, w najbliższy czwartek tj. 27.07.2017 oraz 03.08.2017r. będą miały miejsce kolejne. Zapraszamy Państwa do stawiennictwa i aktywnego uczestnictwa, bowiem m.in. od decyzji mieszkańców zależy to, w jakim kierunku pójdą zarysowywane już plany.

Więcej informacji na temat Programu Rewitalizacji dla Gminy Dziwnów, można znaleźć na stronie: www.rewitalizacja.dziwnow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Krzysztof Zawiliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *