Wiadomości Sport Polityka Katalog firm i instytucji Ogłoszenia drobne Kontakt

Wiadomości

Powiat i region

29_marzecJest 88 dniem w obecnie obowiązującym kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 277 dni.

Imieniny: Bertold, Cyryl, Eustacjusz, Eustazja, Eustazjusz, Eustazy, Ludolf, Ludolfina, Marek, Satur, Satura, Stefan, Teodor, Wiktoryn.

Więcej…

Powiat i region

IMG_5977W ramach otwarcia zmodernizowanej sporym kosztem płyty boiska w Wolinie, przy dużej rzeszy ciekawskich kibiców odbył się towarzyski mecz pomiędzy miejscową IV – ligową „Vinetą” Wolin (wicelider rozgrywek), a ekstraklasową „Pogonią” Szczecin.

Więcej…

Powiat i region

Droga_Krzyowa_-_2015_145W piątek wieczorem (27.03.), ulicami Kamienia Pomorskiego podążała Droga Krzyżowa, w której wzięło udział bardzo wielu wiernych. Trasa przemarszu Drogi Krzyżowej wiodła od Katedry, a potem ulicami: Mickiewicza, Chrobrego, Mieszka I, Kopernika, Wysockiego i zakończyła się u stóp wiekowego kościółka św. Mikołaja, usytułowanego od wielu set lat na Wzgórzu Żalnik zwanym inaczej Wisielców, górującym nad miastem.

Więcej…

Powiat i region

Nasza_recenzja1Po dłuższym czasie powracamy z poczytnym niegdyś cyklem zatytułowanym – „Nasza (książkowa) recenzja”, w którym to cyklu przedstawiać będziemy kolejne recenzje spisane przez szefową nowo powstałej księgarni „KASPIO” w Kamieniu Pomorskim, która z księgarstwem jest związana od wielu lat, i tematyki, także różne i trudne przy tym, nie są jej obce. Zapraszamy zatem do miłej lektury…

Miwa

Więcej…

Powiat i region

flaga

25 marca wybraliśmy się w podróż do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. American Dream spełnij się właśnie w naszej szkole. W głównym korytarzu otworzyliśmy prawdziwy amerykański bar z lat 50, w którym uczniowie smakowali „specjały” takie jak hot-dogi, tosty z masłem orzechowym, pączki z dziurką, popcorn, szarlotkę oraz mini hamburgery. W trakcie przerw uczniom oraz nauczycielom towarzyszyły przeboje muzyki amerykańskiej oraz odbyła się wystawa wspaniałych prac plastycznych związanych z symbolami USA.

Więcej…

Powiat i region

pomorze

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne Biuro Rozwoju Społecznego  zachęca do udziału w Konkursie „Lady D.” im. Krystyny Bochenek, promującym zaangażowanie społecznie kobiety z niepełnosprawnością („Lady D.” od Lady Disabled, czyli Damy Niepełnosprawne). Inspiracją do organizacji konkursu była Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Konkurs na szczeblu ogólnopolskim organizują Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarna Grupa Kobiet.

Regulamin konkursu na szczeblu wojewódzkim w załączeniu.

 Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 kwietnia br.


REGULAMIN „KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK”

ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPIMORSKIE)

 

 

§1

1. Honorowy patronat nad „Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek” na etapie wojewódzkim w województwie zachodniopomorskim, zwanym dalej „Konkursem”,
sprawują Pani Zofia Ławrynowicz - Poseł na Sejm VII kadencji oraz Pan Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Organizatorem Konkursu jest Biuro Poselskie Pani Poseł na Sejm RP Zofii Ławrynowicz, zwane dalej „Biurem”, we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim, zwanym dalej „Województwem” i Oddziałem Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Biuro zajmuje się organizacją i promocją Konkursu a Województwo jego przeprowadzeniem.

4. Dane teleadresowe konkursu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ROPS), ul. Starzyńskiego 3-4,
tel. 91/42 53 60891/42 53 608, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

§2

1. Celem konkursu jest w szczególności uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa zachodniopomorskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

2. Szczegółowe kategorie „ Konkursu” :

 1. 1)Dobry Start” - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26
  działających w różnych obszarach życia społecznego;
 2. 2)„Kultura i Sztuka” - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;
 3. 3)„Sport” - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających
  w obszarze sportu;
 4. 4)„Życie Społeczne” - kategoria dla kobiet działających w organizacjach
  i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób,
  albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;
 5. 5)„Życie Zawodowe” - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób
  niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

3. Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

4. W każdej kategorii wybierana jest jedna laureatka. Laureatka przechodzi
do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym.

5. Kapituła może podjąć decyzję o wyróżnieniu kandydatki/ek ze względu na specjalne osiągnięcia. Wyróżniona laureatka przechodzi do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym.

6. Laureatki otrzymują dyplomy pamiątkowe oraz nagrody, w przypadku ich pozyskania przez organizatora konkursu.

§3

W skład kapituły wchodzi co najmniej 7 osób. Kapituła zatwierdzana jest przez organizatora Konkursu do dnia 18 marca 2015r.

§4

1. Uroczyste rozpoczęcie konkursu wyznacza się na dzień 9 marca 2015r.

2. Zgłoszenie kandydatki do konkursu powinno nastąpić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia kandydatek przyjmowane są osobiście lub listownie w siedzibie ROPS, o którym mowa w §1 ust. 4, do dnia 3 kwietnia 2015r.
(w przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu do ROPS),
a następnie przekazywane do Biura. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK – nie otwierać” lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z napisem „KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK – nie otwierać”.

3. Do zgłoszenia mogą zostać dołączone wyłącznie zdjęcia kandydatki zapisane
na płycie cd, w ilości nie więcej niż 2 szt. ( parametry zdjęcia: wymiary nie mniej niż 1000x700 pikseli, pojemność zdjęcia nie więcej niż do 2MB, format zdjęcia – jpg).
Nie jest możliwe dołączanie innych załączników oprócz załącznika, o którym mowa
w § 4 ust. 5.

4. Kandydatka musi mieć ukończony 18 r.ż. oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem kandydatek, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3.

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć zgodę kandydatki
lub opiekuna ustawowego/prawnego na udział w Konkursie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§5

1. Kapituła dokonuje wyboru laureatek do dnia 15 kwietnia 2015r. Wybór następuje większością głosów.

2. Kapitule przysługuje prawo przesunięcia zgłoszenia kandydatki do innej kategorii konkursu niż kategoria zaproponowana przez podmiot zgłaszający.

3. Kapituła niezwłocznie informuje Biuro o wyborze laureatek.

§6

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:

 1. 1)jednostki administracji rządowej
 2. 2)jednostki administracji samorządowej
 3. 3)organizacje pozarządowe
 4. 4)media
 5. 5)osoby fizyczne
 6. 6)placówki edukacyjne
 7. 7)przedsiębiorstwa prywatne.

§7

1. Dyplomy oraz nagrody, o których mowa w § 2 ust. 5 wręczane są podczas uroczystego spotkania podsumowującego Konkurs.

2. O dokładnym terminie i miejscu spotkania, kandydatki informowane
są z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

§8

Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za spory wynikłe w skutek działania osób trzecich.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu „KONKURSU LADY D.

im. KRYSTYNY BOCHENEK”

etap wojewódzki – województwo zachodniopomorskie

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATKI

do „KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK”

 

Proponowana kategoria wyróżnienia:

 

 

 

Imię i nazwisko kandydatki:

 

 

 

Data urodzenia kandydatki:

 

 

Dokładny adres:

 

 

 

Dane do kontaktu z   kandydatką (numer telefonu i adres   e-mailowy):

 

Stopień niepełnosprawności /orzeczenie o niepełnosprawności , okres na jaki orzeczenie zostało wydane:

 

Przyczyna niepełnosprawności:

 

 

Charakterystyka kandydatki (informacje o wykształceniu, pracy, prowadzonej działalności):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymane przez kandydatkę   wyróżnienia, nagrody, dyplomy, podziękowania:

1)

2)

(….)

 

 

 

 

Uzasadnienie zgłoszenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane podmiotu zgłaszającego (nazwa, dane teleadresowe) wraz ze wskazaniem osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu:

 

 

…………………………………………….                        ……………………………………….

                                 Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu „KONKURSU LADY D.

im. KRYSTYNY BOCHENEK”

etap wojewódzki – województwo zachodniopomorskie

 

 

 

ZGODA KANDYDATKI/ OPIEKUNA USTAWOWEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO*

NA UDZIAŁ W „KONKURSIE LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK”

 

 

Imię i nazwisko kandydatki, dane teleadresowe kandydatki:

 

 

 

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w „Konkursie Lady D. im. KRYSTYNY BOCHENEK”.

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin „ Konkursu Lady D. im. KRYSTYNY BOCHENEK” na etapie wojewódzkim oraz krajowym oraz że akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i upublicznianie informacji o mnie zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz na upublicznienie mojego wizerunku i innych informacji o mnie w celu realizacji „Konkursu Lady D.        im. KRYSTYNY BOCHENEK”

 

Oświadczam, że w myśl polskiego prawa posiadam status osoby niepełnosprawnej.

 

 

 

 

                                                     ………..…………………………………………………….

                                                               podpis kandydatki/ opiekuna ustawowego / opiekuna prawnego*

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

UWAGA: Administratorem danych osobowych jest Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Zofii Ławrynowicz,
ul. Wojska Polskiego 6u/2, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. (91) 577-10-60(91) 577-10-60, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powiat i region

20150320_183144-300x225

W dniach 11-13 marca 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Stuchowie zorganizowano warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych.

Więcej…

Powiat i region

IMG_5767

Zgłosiła się do nas mieszkanka Kamienia Pomorskiego, która będąc na placu zabaw przy ul. Kościuszki znalazła buciki w kolorze złotym. Pod jednym z bucików jest wygrawerowana dedykacja.

Więcej…

Powiat i region

28_marzecJest 87 dniem w obecnie obowiązującym kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 278 dni.

Imieniny: Aleksander, Doroteusz, Gedeon, Guntram, Ingbert, Jan, Joanna, Kastor, Krzesisław, Krzysław, Malachiasz, Malkolm, Pryskus, Renata, Rogacjusz, Rogat.

Więcej…

Reklama

Tartak ParłówkoRaj EwyKsięgarnia KaspioProdukty z NiemiecHurtownia spożywcza Zur Bud Jan Glok Medica      Centrum BHP     

 • WAPNICA - nowa propozycja

  WAPNICA - nowa propozycja

  Wapnica (przez wiele, wiele lat nazywała się - Kalkofen) - obecnie jest niewielką zachodniopomorską wsią letniskową. Leży nad jeziorem Wicko Wielkie (zakamarek Zalewu Szczecińskiego), niedaleko Międzyzdrojów (powiat Kamień Pomorski) na wyspie Wolin (53°52'50"N…

  Więcej

 • Wszystkie wiadomości w dziale: Inne
Reklama
Reklama