10-09-2017 » Powiat i region

ZOSTAŃ POLICJANTEM – ZŁÓŻ DOKUMENTY W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENIU POMORSKIM

Zachodniopomorska policja planuje w 2017 roku przyjąć w swoje szeregi 310 nowych funkcjonariuszy. Chcesz zostać jednym z nas? Już dzisiaj złóż dokumenty w kamieńskiej Komendzie.
Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne).WYMAGANIA WSTĘPNEKażdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać w pełni z praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów
 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • badania psychologiczne,
 • postępowanie sprawdzające, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • komisja lekarska
 • lista rankingowa (ustalenie kolejności kandydatów do przyjęcia na podstawie liczby punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego).

 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać na stronie internetowej www.policja.pl.

Pamiętać należy, że do służby w Policji preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną  również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii „A” i „C” oraz znajomość jerzyków obcych.

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

Po przyjęciu do służby funkcjonariusz odbywa 5,5 miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w szkole Policji. Następnie, po zakończeniu szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej , zostaje oddelegowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni (czyli 37 służb). Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji. Następnie policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę.

Osoba przyjmowana do służby w Policji otrzymuje uposażenie w wysokości około 1861 zł netto, natomiast po ukończeniu szkolenia podstawowego uposażenie to jest podwyższane do około 2500 zł. netto.

Ponad to policjantom przysługują świadczenia socjalne m.in.:

 • nagrody roczne w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym,
 •  nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe ( po 20, 25, 30, 35 i 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200% i 300% miesięcznego uposażenia ),
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,
 • należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości albo oddelegowania go do czasowego pełnienia służby,
 • dofinansowanie do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny,
 • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

PRZYDATNE INFORMACJE

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą uzyskać bliższe informacje:

 • w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
 • na stronie internetowej: www.zachodniopomorska.policja.gov.pl,
 • pod numerem tel. tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261.

Wszystkie osoby chętne od 1 września 2017r. mogą złożyć (osobiście) odpowiednie dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, a nie jak dotychczas tylko w Szczecinie.

Komenda Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *