14-11-2018 » Powiat i region

Drogi samorządowe będą finansowane przez specjalny fundusz

Celem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, jest zmiana w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach lokalnych.Zadania Funduszu Dróg Samorządowych dzielą się na powiatowe i gminne oraz mostowe. Dofinansowana będzie budowa, przebudowa i remont dróg powiatowych i gminnych oraz zadania obejmujące budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Fundusz będzie też finansował inwestycje na drogach samorządowych, które zostały zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym w ramach zadań obronnych.

Państwowy fundusz celowy

FDS będzie państwowym funduszem celowym, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw transportu. Za obsługę bankową FDS odpowiadał będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Głównymi źródłami finansowania FDS będą:

– wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości nie mniejszej niż 1,4 mld zł rocznie;
– dotacje celowe z budżetu państwa z części budżetowej, których dysponentem będzie Minister Obrony Narodowej, w wysokości 500 mln zł rocznie;
– dotacje celowe z budżetu państwa z części budżetowej, których dysponentem będzie minister właściwy do spraw transportu;
wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna;
– wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;
– odsetki od wolnych środków przekazanych albo przyjmowanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
– środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
– wpływy ze skarbowych papierów wartościowych;
– dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy;
– wpływy z innych środków publicznych;
– wpływy z innych tytułów.

Dofinansowanie zależne od dochodów samorządu

Wysokość dofinansowania na zadania powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu – im niższy dochód własny danej jednostki samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinasowania, maksymalnie do kwoty 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Przyznawanie dofinasowania odbywać się będzie na zasadach konkursowych, z wyjątkiem zadań obronnych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy regulujące wpłaty na poczet funduszu – 1 stycznia 2019 r. (art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5).

Katarzyna Kubicka-Żach
Samorząd terytorialny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *