16-11-2017 » Powiat i region

Nie blokuj dostępu do telefonicznych numerów alarmowych

Z dniem 19 listopada 2017 r. w życie wejdzie nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.). Ustawą z dnia 15 września 207 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz. U. poz. 1941) ustawodawca         zmienił art. 66§1 k.w., który otrzymał następujące brzmienie:

„§1. Kto:

  • chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą interwencją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
  • mylnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł”.

Z uzasadniania do projektu ww. ustawy wynika, że celem proponowanej nowelizacji jest zapewnienie społeczeństwu łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych – 112, 984 (pogotowie rzeczne), 985 (ratownictwo morskie i górskie), 986 (straż miejska), 997, 998, 999, poprzez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów.

Obecnie osoby blokujące numery alarmowe mogą ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 160 k.k., jeżeli swoim zachowaniem narażą człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub odpowiadać za popełnienie wykroczenia z art. 66 k.w., tj. za wprowadzenie w błąd instytucji albo organu w celu wywołania niepotrzebnej czynności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *