Zapomniane, niechciane zabytki

Kamień Pomorski to stare zabytkowe miasto. W Kamieniu jest wiele cennych zabytkowych obiektów. Niestety wiele z nich jest zaniedbanych, pozostawionych samym sobie. Wiele z nich nie jest oznakowanych.

Do wielu form zabezpieczenia zabytków przed dewastacją i zniszczeniem należy zaliczyć również oznakowanie poszczególnych obiektów poprzez zawieszenie na nich odpowiednich tablic — ostrzegawczych, informacyjnych lub informacyjno-ostrzegawczych. Informują one, że obiekt jest zabytkiem i podlega ochronie prawnej oraz ostrzegają przed jego dewastacją.

Starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków może umieszczać na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru znaki informujące o tym, że zabytki te podlegają ochronie (art. 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wzór i wymiary znaku określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. Z 2004 Nr 30, poz. 259). Taki znak powinien być wykonany z blachy w kształcie pięciokątnej tarczy skierowanej ostrzem w dół, o wymiarach 185×100 mm, z napisem w górnej części ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM.

Znak informacyjny Zabytek chroniony prawem, którym wyróżnia się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury – znak Błękitnej Tarczy. Opis znaku został zamieszczony w Konwencji Haskiej z 1954 roku, w celu ochrony zabytków podczas konfliktów zbrojnych, a pomysłodawcą formy graficznej i jej autorem był polski konserwator zabytków prof. Jan Zachwatowicz.

Jest w Kamieniu Pomorskim stary zabytkowy obiekt – Wodociągowa wieża ciśnień wybudowana ok. 1902 r. Obiekt ten znajduje się w Parku Miejskim im. Jana Pawła II. Ówczesne władze miasta na przełomie XIX i XX w. podjęły decyzję o budowie nowoczesnego wodociągu miejskiego. Do 1902 r. zbudowano nowe ujęcie wody, przepompownię, stację uzdatniania wody oraz wieżę ciśnień, usytuowaną w parku miejskim, w najwyższym punkcie miasta.

W czasie II wojny światowej wieża straciła zbiornik i głowicę. W latach 60. XX w. odbudowano wieżę – wykonano nowy zbiornik stalowy, z dnem wypukłym, o pojemności 100 m3, natomiast głowica została wykonana z betonu zbrojonego (wcześniej była ceglana), ale zachowano pierwotny kształt zwieńczenia budowli. Przy odbudowie podstawę głowicy obniżono o ok. 3,4 m, opierając ją na wychodzących z trzonu belkach nośnych. W 2001 r. przeprowadzono uszczelnienie zbiornika i założono izolację termiczną na wieży. Wieża jest wciąż eksploatowana.

Czy obiekt tego typu zbudowany ponad 100 lat temu nie zasługuje na zarejestrowanie go w rejestrze zabytków? Obiekt ten nie jest oznakowany znakiem informacyjnym. Co na ten temat ma do powiedzenia Starosta Józef Malec który na mocy prawa odpowiada za oznakowanie zabytkowych obiektów. Co w tej sprawie ma do powiedzenia Pan Grzegorz Kurka, który od lat zajmuje się ochroną zabytków na terenie powiatu kamieńskiego?

Jego częste wypowiedzi na temat zabytków wskazują na wielką troskę o zabytki z terenu naszego powiatu. Czemu więc wieża ciśnień oznakowana herbem Miasta Kamień Pomorski nie jest obiektem troski tego fachowca?

Na wspomnianej wierzy ciśnień w centrum miasta stoi antena telefonii komórkowej. Nie jest ona ozdobą tego zabytku. W związku z tym za pomocą naszej gazety Nowy Pomorzanin i portalu Echo Powiatu Kamieńskiego zwracamy się publicznie z pytaniami do poniżej wymienionych osób.

Mamy pytania do:

Radnego Powiatu w Kamieniu Pomorskim Pana doktora Anatola Kołoszuka,

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim,

Powiatowego Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego w Kamieniu Pomorskim.

Szanowni Państwo, czy Waszym zdaniem widoczna na zdjęciu bateria anten telefonii komórkowej zainstalowana na dachu Wieży Ciśnień w Parku Miejskim im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim jest zainstalowana zgodnie z obowiązującym prawem?

Czy według Was anteny te nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców okolicznych domów?

Czy ostra ubiegłoroczna wycinka drzew w tym Parku nie była spowodowana faktem tłumienia sygnałów telekomunikacyjnych przez konary tych drzew?

Oczekujemy na szybką odpowiedź na nasze pytania. Odpowiedzi zostaną opublikowane na naszych łamach.

Waldemar Taranowicz

Jeden komentarz na temat: Zapomniane, niechciane zabytki

  1. Avatar hicior pisze:

    Art. 38a. Zakazy w zakresie stref uzdrowiskowych
    1. W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się:
    1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255):

    h) stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, z wyłączeniem urządzeń łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, z zastrzeżeniem że urządzenia te będą oddziaływały na środowisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyższym niż określone dla strefy „B”,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *