Nielegalne składowisko odpadów pod Kamieniem Pomorskim, za wiedzą i zgodą Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

W dniu 07 lutego 2017 roku portal ikamien w artykule „Czy skażone zostaną pokłady borowiny pod Kamieniem Pomorskim” między innymi pisał –Otrzymaliśmy list od naszej Czytelniczki, który przeczytaliśmy z wielkim zainteresowaniem, ale i niepokojem. Dotyczy on bowiem być albo nie być uzdrowiska. Jest on tym bardziej ważny, że nasze miasto znalazło się na tzw. czarnej liście 10 polskich miast uzdrowiskowych.

„Ostatnio zauważyłam, że tuż za zjazdem z obwodnicy w kierunku Gryfic po lewej stronie znajduje się wysypisko różnego rodzaju odpadów. Znajduje się tam także szlam jednego z zakładów kamieniarskich oraz resztki pomników z cmentarza, z nazwiskiem i porcelanowym zdjęciem zmarłego. Nie wiem jakich środków używa się do szlifowania kamienia, ale wiem, że szlam ten spłukiwany jest przez deszcze poniżej gruntu, w kierunku pokładów borowiny. O ile ja się orientuję teren ten leży na Obszarze Natura 2000. Przy zagrodzonym drewnianym szlabanem wjeździe widnieje tablica z napisem: Teren Monitorowany. Ciekawe jak i przez kogo. Żeby nie być gołosłownym załączam kilka zdjęć. Proszę Redakcję o zainteresowanie się sprawą – Pozdrawiam”. Sprawdziliśmy, rzeczywiście teren ten leżący w obrębie geodezyjnym nr 7 Kamień Pomorski, obręb ewidencyjny Kamień Pomorski jest na Obszarze Natura 2000 – OBSZAR PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie (dotyczy głównie sołectw Trzebieszewo, Grabowo, Borucin, Chrząstowo, Strzeżewo, Mokrawica, Grębowo).”

Od zamieszczenia tego artykułu minęło już pół roku. Nasza redakcja dotarła do listu Zarządu Uzdrowiska Kamień Pomorski skierowanego do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, informacji o nielegalnym składowaniu odpadów przemysłowych na terenach leżących na Obszarze Natura 2000 – OBSZAR PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie, na terenie działki nr 247/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 7 Kamień Pomorski.

Obecnie w dalszym ciągu na wyżej wymienionej działce od dłuższego już czasu funkcjonuje nielegalne wysypisko, na którym gromadzone są odpady przemysłowe, w tym odpady niebezpieczne, a pomimo to, do tej pory nie zostały podjęte żadne kroki prawne zmierzające do likwidacji dzikiego składowiska odpadów i wydania nakazu w sprawie przywrócenia terenów obszaru Natura 2000, na której składowane są nielegalnie odpady, do stanu pierwotnego. Wniosek Zarządu Uzdrowiska Kamień Pomorski dotyczący przeprowadzenia kontroli w zakresie uciążliwości dla środowiska działalności podmiotu pn. „Wyroby Granitowe Wołczyk” Spółka Jawna w Kamieniu Pomorskim,  wpłynął do WIOŚ w Szczecinie w dniu 14 grudnia 2016 roku. W dniu 15 grudnia 2016 roku WIOŚ w Szczecinie przekazał ten wniosek Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego jako organowi właściwemu według WIOŚ, do załatwienia przedmiotowej sprawy. Taką informację otrzymała nasza redakcja w odpowiedzi na nasz  wniosek z dnia 3 lutego 2017 roku dotyczący udostępnienia informacji o czynnościach podjętych w  tej sprawie przez WIOŚ w Szczecinie.

Od dnia 16 grudnia 2016 r. Burmistrz Kamienia nie zrobił praktycznie nic. Bo do skutecznego prowadzenia postępowania nie da się zaliczyć skierowanie dwóch pism do podmiotów po okresie 72 dni od otrzymania pisma od WIOŚ w Szczecinie. Pan Burmistrz skierował jedno pismo do Firmy Wyroby Granitowe pana Janusza Wołczyk, właściciela składowanych odpadów oraz drugie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu  Pomorskim zajmującym się wywozem odpadów z terenu gminy. Stanisław Kuryłło Burmistrz Kamienia Pomorskiego nie zlecił przeprowadzenia inspekcji terenu, na którym nielegalnie składowane są odpady. Nie sporządzono żadnego protokołu, dokumentacji zdjęciowej. Po otrzymaniu wyjaśnień od Firmy Wyroby Granitowe  Wołczyk Spółka Jawna oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 7 i 10 lutego 2017 roku po upływie pięciu miesięcy, Pan Burmistrz w odpowiedzi na wniosek naszej redakcji o udzielenie informacji publicznej poinformował nas, że nie stwierdził nieprawidłowości w w/w sprawie. Że firma Wyroby Granitowe Wołczyk posiada tytuł prawny do dysponowania wskazanym terenem, że ma prawo do magazynowania wytworzonych w ramach prowadzonej działalności odpadów okresowo. Ponadto, jak stwierdził Burmistrz, przedsiębiorca zobowiązał się do przestrzegania terminów magazynowania w/w odpadów oraz przekazania ich uprawnionym podmiotom celem składowania. Cała półroczna praca Pana Burmistrza zamknęła się na 5 stronach papieru maszynowego, z których nie wynika nic. Zaś bardzo wiele wynika za to z wizji w terenie i zdjęć wykonanych na gruncie.  Zdjęcia wykonano w dniu 08.08. 2017 roku. Ze zdjęć wynika, że odpady wysypywane są bezpośrednio do wody i istniejącego w tym miejscu głębokiego jaru, bezpośrednio na roślinność rosnącą poniżej sztucznie wytworzonej przez odpady skarpy. Łatwo się domyślić, że zwożone w to miejsce odpady mają za zadanie podniesienie rzędnej terenu o co najmniej 3 m. W mojej ocenie nie da się już przywrócić pierwotnego stanu tego miejsca, a szkody poczynione w środowisku są dużych rozmiarów.

Analizując całą sprawę udało się nam dotrzeć do rejestru umów gminy Kamień Pomorski za 2015 rok zamieszczonej na stronie BIP, pozycja 14. Okazało się, że 10 marca 2015 roku Burmistrz Kamienia Pomorskiego zlecił umową nr 14/2015 Zebranie danych oraz przeprowadzenie wstępnej analizy botanicznej dla działki nr 247/15 obręb 7 miasta Kamień Pomorski wraz z oceną możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie zdeponowania odpadów pochodzących z obróbki granitu. A następnie na dzień  10 grudnia 2015 roku ogłosił pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w gminie Kamień Pomorski. Jak wynika z treści opisu nieruchomości Burmistrz nie poinformował potencjalnych kupców o wynikach analizy botanicznej oraz ewentualnych planach składowania w tym miejscu odpadów. Dziwnym przypadkiem cena wywoławcza za ponad 9 ha terenu położonego na obrzeżach miasta była rażąco niska. Nie nam oceniać ten przetarg, ale o tym jak wyglądał przetarg i co działo się przed tym przetargiem powinny ustalić odpowiednie służby. Informacje mogą się okazać bardzo cenne. Tak się złożyło, że do przetargu między innymi przystąpiła tylko jedna z  kilku funkcjonujących w Kamieniu firm kamieniarskich. Mimo to rywalizacja była zacięta, cena uzyskana ze sprzedaży ponad 3-krotnie przebiła cenę wywoławczą.

Sposób, w jaki Pan Burmistrz prowadził postępowanie w sprawie zagrożeń dla środowiska spowodowane przez nielegalne składowanie odpadów na terenie Natura 2000 wskazuje, że celowo Burmistrz Kamienia Pomorskiego zaniechał podjęcia przewidzianych prawem czynności. Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1987) posiadacz odpadów jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust 1, Burmistrz Kamienia Pomorskiego w drodze wydanej z urzędu decyzji na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust 1, Burmistrz Kamienia Pomorskiego w drodze wydanej z urzędu decyzji na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Pan Burmistrz nie raczył zauważyć, że  zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami postępowania na obszarach Natura 2000, zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności mogących:

 • pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
 • wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
 • pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

 Najważniejszą zasadą odnoszącą się do obszarów Natura 2000 jest zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na stan przyrody na tych obszarach.

Biorąc pod uwagę fakt składowania odpadów na terenie podlegającym ochronie, jak działania przedsiębiorcy odpowiedzialnego za nielegalne składowanie odpadów, jak również Burmistrza Kamienia za brak reakcji i milczącą zgodę na niszczenie przyrody i środowiska, osoby te powinny odpowiadać na podstawie Kodeksu Karnego z  Art. 181. Zniszczenie w przyrodzie,  Art. 182. Zanieczyszczanie środowiska, jak również Art. 183. Przestępstwa w zakresie postępowania z odpadami lub substancjami.

Sytuacja jest bardzo poważna. Przedsiębiorca do cięcia granitu wykorzystuje piły diamentowe z węglików spiekanych. Do mocowania węglików stosowana jest osnowa do produkcji, której między innymi używa się niebezpiecznego dla zdrowia ludzi kadmu.  Po za tym na przedmiotowym terenie składowane są różne odpady, w tym budowlane.

Czy służby odpowiedzialne za ochronę środowiska podejmą skuteczne działania? Sprawa powinna być niezwłocznie wyjaśniona. A w stosunku do osób odpowiedzialnych za istniejący stan rzeczy wyciągnięte surowe wnioski. Czy tak się stanie, pokaże czas. Nasza redakcja będzie sytuację monitorować i podejmie wszystkie przewidziane prawem działania do wyjaśnienia tej sprawy i usunięcia z terenu „Natura 2000” nielegalnie tam składowanych odpadów.

Waldemar Taranowicz

 

 

3 komentarzy na temat: Nielegalne składowisko odpadów pod Kamieniem Pomorskim, za wiedzą i zgodą Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

 1. Avatar Ola pisze:

  Ale numer. Pora na zmiany działa. Zatrują nam środowisko. A co na to policja i prokuratura?

 2. Echo Kamienia Echo Kamienia pisze:

  A co na to wszystko Starosta. Przecież jest tam wydział Ochrony Środowiska?

 3. Avatar Wojtek pisze:

  Wstyd Panie Burmistrzu.Gło0sowałem na Pana a teraz tego mocno żałuję. Czysta prywata

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *