Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kamieniu zbada ważność wyborów sołtysa w Jarszewie

Radni Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim zdecydowali, że wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem wyborów sołeckich w Jarszewie, rozpatrzy Komisja Rewizyjna. Wszystko odbyło się podczas Sesji RM, w dniu 27 października. Wnioskodawcą kontroli jest Stowarzyszenie „Sercem dla regionu”.

Wybory sołeckie w Jarszewie odbyły się 28 marca 2015r. Podczas ich przeprowadzenia, popełniono błędy formalne, które według oceny wnioskodawcy skutkują unieważnieniem wyborów sołeckich i przygotowaniem nowych.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego, zarządzeniem nr 51/15 z dnia 11 marca 2015r, zarządził wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jarszewo oraz zwołania zebrania wiejskiego w tym celu. Zgodnie z §4 wykonanie zarządzenia powierza się do wykonania Sekretarz Gminy.

Zgodnie ze Statutem Sołectwa Jarszewo  §34 pkt. 2 „członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Jego współmałżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni Sołtysa”. Zgodnie z Protokołem Komisji Skrutacyjnej wybranej na zebraniu wiejskim sołectwa w dniu 28 marca 2015r, w jej skład weszli: p. Magdalena K., p. Maria S. i p. Gabriela K.. W wyniku głosowania jednym z członków Rady Sołeckiej został wybrany p. Sławomir S., mąż p. Marii S.. Tym samym wybór Rady Sołeckiej został przeprowadzony niezgodnie ze Statutem Sołectwa Jarszewo.

W wyborze Sołtysa Sołectwa Jarszewo zastosowano błędną kartę do głosowania:

Zgodnie z §30 „wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu”. Zastosowanie przez Sekretarz Gminy karty do głosowania, uczestniczącym w zebraniu mieszkańcom, nie dawała żadnego wyboru. W związku z tym, osoby, które nie chciały głosować na wskazanego kandydata, oddały głosy nie ważne lub zmuszone były postawić znak „x” w wyznaczonej kratce. Większość bezwzględna głosów to większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wybór był prawomocny liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów). Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu wiejskim nie mieli wyboru z powodu złego zastosowania karty do głosowania. Tym samym wybór Sołtysa Sołectwa Jarszewo został przeprowadzony niezgodnie ze Statutem Sołectwa Jarszewo.

Przewodniczący Rady Miejskiej błędnie skierował rozpatrzenie sprawy do Burmistrza Gminy Kamień Pomorski. Ten zaś wydał decyzję w swojej sprawie. W skutek złamania zasad procedowania rozpatrywania skargi Stowarzyszenie „Sercem dla regionu” zwróciło się z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o sprawdzenie prawidłowości rozpatrzenia skargi. Wojewoda przychylił się do wniosku i nakazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej prawidłowe załatwienie sprawy. Dlatego radni skierowali sprawę do Komisji Rewizyjnej RM.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *