Stacja bazowa telefonii komórkowej wybudowana legalnie – wojewoda odmówił wstrzymania wykonania decyzji Starosty Kamieńskiego!

Od jakiegoś czasu w powiecie kamieńskim głośno było o budowie stacji bazowej telefonii komórkowej  sieci T-Mobile w Dziwnówku. Pisał o tym sporo lokalny portal Kamieńskie Info.   Według relacji portalu pozwolenie na budowę stacji bazowej zostało wydane z naruszeniem prawa. Kilku mieszkańców Dziwnówka wystąpiło w marcu  i kwietniu 2016 roku do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Kamieńskiego z 17 listopada 2015 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T- Mobile na działce, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzosowo koło Dziwnówka. Portal Kamieńskie Info w swojej relacji z góry uznał, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, pisał o proteście, blokowaniu dojazdu do placu budowy. Cytował wypowiedzi niektórych mieszkańców Dziwnówka. Nie obyło się też, do cytowania wypowiedzi Wojewody, o tym, że przyjrzy się tej sprawie. Z treści tych materiałów czytelnik mógł wyciągnąć tylko jeden wniosek: Stacja bazowa telefonii powstaje nielegalnie i  lada moment Wojewoda unieważni decyzję Starosty w tej sprawie.

Służby Wojewody badały sprawę bardzo starannie i dokładnie. Rozstrzygnięcie przesunięto w czasie. W dniu 1 czerwca 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski po rozpatrzeniu wniosków, jakie wpłynęły do niego w tej sprawie wydał postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji nr 476/2015 z 17 listopada 2015 r.

Wojewoda Zachodniopomorski po zapoznaniu sie ze sprawą stwierdził, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem o rażącym naruszenia prawa decydują trzy, spełnione łącznie przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze – skutki które wywołuje decyzja. Dalej Wojewoda przywołuje zapisy art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, w którym są określone obowiązki organu, jaki organ musi sprawdzić przed wydaniem decyzji. Są to zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wymaganiami ochrony środowiska, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane. Punkt 4 tego przepisu brzmi, iż: W razie spełnienia wymagań określonych w ust 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jak wynika z uzasadnienia  postanowienia, Wojewoda dokonał sprawdzenia zgodności decyzji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski. Po wnikliwej analizie zapisów mpzp, Wojewoda Zachodniopomorski stoi na stanowisku, iż w obowiązującym na terenie gminy mpzp nie przewidziano umieszczenia inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Taka sytuacja pozwala zastosować przepis art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych. Ponadto analizując zgodność projektu budowlanego z zapisami mpzp, wskazać należy, iż stacje bazowe telefonii komórkowej zalicza się do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Swoje stanowisko Wojewoda oparł na orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dalej Wojewoda pisze: Uznając zatem, iż stacja bazowa telefonii komórkowej stanowi inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w niniejszej sprawie, w przypadku realizacji takiej właśnie inwestycji  stosować można przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.  Zgodnie z art. 46 ust. 1 tej ustawy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Z ustępu 2 tego artykułu wynika, że jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej nie jest umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to sprzeczne z określonym w planie przeznaczeniem terenu ani nie narusza ustanowionych w planie zakazów lub ograniczeń.  Co do zasady przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, także przeznaczenie terenu na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. Zdaniem Wojewody analiza zapisów mpzp wskazuje, iż poszczególne tereny elementarne występujące w planie oznaczone zostały jako zbiory symboli literowych różnych funkcji, oddzielonych przecinkami. Oddzielenie poszczególnych funkcji przecinkiem wskazuje na możliwość łącznego lub oddzielonego występowania funkcji (tzw. funkcji podstawowych). Wobec zastosowanego oznaczenia teren inwestycji posiada dwojaką funkcje podstawową, z których wyróżnia funkcję z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową  oraz funkcję zabudowy usług komercyjnych. Zgodnie z takimi zapisami na przedmiotowym terenie możliwe jest łączenie lub oddzielne występowanie funkcji podstawowych. Co ważne w niniejszej sprawie usługowa funkcja terenu, stanowi równorzędną z funkcją mieszkaniową funkcję podstawową, a w niniejszym przypadku nie występuje wzajemna zależność funkcji, gdyż nie występuje na tym terenie tzw. funkcja uzupełniająca dla terenu podstawowego. W dalszej części uzasadnienia Wojewoda Zachodniopomorski odniósł się do innych zarzutów z wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji  w tym do wpływu promieniowania anten stacji bazowej uznając  że na obszarze objętym zapisami planu dostępne dla ludzi wiązka promieniowania anten znajduje się na wysokości 15,2 m. Zaś na obszarze objętym zapisami ulice, drogi wiązka znajduje się na wysokości 10,8 m. W związku z tym że wiązka główna nie może znaleźć się w żadnym punkcie swojego przebiegu niżej niż 2,0 m nad powierzchnią dostępną dla ludności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. należało uznać że takiego zagrożenie nie ma.

Na koniec Wojewoda pisze: Biorąc powyższe pod uwagę brak jest podstaw do wstrzymania wykonania decyzji Starosty Kamieńskiego z 17 listopada 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile.

Dziś patrząc z perspektywy postanowienia Wojewody Zachodniopomorskiego cały szum wywołany nierzetelnym materiałem prasowym  na niewiele się zdał. Decyzja Starosty była poprawna a stacja już jest wybudowana.

W.T.

2 komentarzy na temat: Stacja bazowa telefonii komórkowej wybudowana legalnie – wojewoda odmówił wstrzymania wykonania decyzji Starosty Kamieńskiego!

  1. Avatar Miłka pisze:

    No pewnie co tam mieszkańcy po co się z nimi liczyć

  2. Avatar Ja pisze:

    A zasięg to by każdy chciał…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *